tabovi---rasporedi

tabovi--oglasna-tabla

tabovi---rezultati

tabovi-prijava-ispita

DOBRO NAM DOŠLI!

Za Vas sve koji želite na studirate u oblasti proizvodnje zdarvstveno bezbedne hrane važno da znate kako da izaberete budući fakultet, šta dobijate sa diplomom tog fakulteta, kakva ćete znanja i veštine dobiti. Verujem u Vašim razmišljanjima, brojnim informacijam koje su neprestanlno u javnosti o različitim i interesantnim studijskim programima u našoj zemlji i okruženju, da ćete se u jednom momentu opredeliti za naš Fakultet za biofarming Bačka Topola koje je sastavni deo Megatrend univerziteta Beograd. Osnovna svrha školovanja kadrova na svim nivoima studija (strukovne, akademkse, diplomske-master, doktorske) definiše se u osposobljavanju studenata za primenu znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na iskorištavanju obnovljivih prirodnih resursa i zaštiti životne sredine, očuvanju izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Ovi kadrovi su osposobljeni za primenu posebnih biotehnologija koje mogu biti u funkciji postizanja kvalitetne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, uz istovremenu efikasnu zaštitu prirodne sredine na poljoprivrednom i širem prostoru. Jedan od bitnih elemenata proizvodnje, skladištenja i prometa zdravstveno bezbedne hrane jeste i njena veza sa savremenim dostignućima u oblasti sveukupnih agronomskih nauka, kao i bioloških disciplina posvećenih očuvanju životne sredine i upravljanju ekosistemima na principima održivog razvoja. Biofarming proizvodnja je nova integrišuća veza između poljoprivrede, ekologije i ekonomije zemlje i agrobiznis menadžmenta – od ratarstva do turizma.

Školovani kadrovi na svim nivoima studijama poseduju multidisciplinarno, interdisciplinarno i transdisciplinarno razumevanje poljoprivrede kao celine i biće osposobljeni za primenu i kreaciju selektivne tehnologije i optimalnu primenu savremenih tehnoloških postupaka od značaja za svrsishodno i racionalno korišćenje privrednih, posebno prirodnih resursa – zemljišta, vodnih potencijala, biodiverziteta, izvora energije, poljoprivrednog prostora, zaštite životne sredine.
Definisanje bitnih ciljeva svih studijskih programa polazi od stečenih iskustava u razvijenim zemljama i kritičkih saznanja razvoja poljoprivrednog obrazovanja u našim uslovima. Pored toga, moraju se uvažiti nastale promene u razvoju poljoprivrede, te dostignuća u primeni nauke i tehnologije kao i novi zahtevi u obrazovanju zasnovani na Bolonjskom procesu.
Koji su ciljevi studijskih programa!

Za usmeravanje organske poljoprivrede na principima održivog razvoja neophodno je potpunije prilagoditi profile školovanja stručnih kadrova, posebno sa visokom stručnom spremom. Ovi kadrovi treba da budu svestrano osposobljeni kako bi mogli da projektuju procese održive i organske poljoprivrede, inoviraju programe poljoprivredne i agrarne proizvodnje u skladu sa promenama na svetskom i domaćem tržištu, kao i da organizuju privredne subjekte koji treba da budu istovremeno odgovorni za očuvanje i zaštitu prirodne sredine i proizvodnje zdravstveno bezbednih agrarnih proizvoda u skladu sa zahtevima svetskog i domaćeg tržišta. Svršeni visoko kvalifikovani stručnjaci studijskih programa biofarminga moraju imati osećaj pripadnosti prirodi, odnosno moraju biti svesni da svaka proizvodna i druga aktivnost u okviru biofarming poljoprivrede bude u funkciji za istovremeno postizanje pozitivnih ekonomskih efekata i ostvarivanja odgovornosti zaštite prirodne sredine (eko i agrosistema). U skladu sa ovim, visoko stručno obrazovanje na svim studijskim programima prilagođeno je za „ekologizaciju“ poljoprivrede, očuvanje i zaštitu prirodne sredine, biodiverziteta i poljoprivrednih resursa. Ovim oblikom obrazovanja stvaraju se uslovi za postizanje širih pogleda visoko stručnih kadrova u svim oblastima nauka (prirodnim, organizacionim, upravljačkim, ekonomskim, sociološkim i dr.).

Na ovoj osnovi, inženjeri poljoprivrede za biofarming omogućiće da se proizvede zdravstveno bezbedna hrana od značaja za održivo zdravlje i kvalitet života savremenog čoveka. Ovo su trajne osnove za uspešno ostvarivanje poljoprivrednog razvoja naše zemlje i njeno uključivanje u evropske integracione procese i procese globalizacije. Ovim se stvaraju trajnije mogućnosti za postizanje kako tehničko-tehnološkog napretka agrarnog sektora, tako i za ostvarivanje drugih civilizacijskih ciljeva. Primenom metoda održivog razvoja stvaraju se trajne osnove za racionalno korišćenje prirodnih resursa i energije, kao i za unapređivanje životne sredine u celini. Kao takav, metod održivog razvoja se ispoljava kao jedna od najznačajnih komponenti, kako privrednog, tako i ukupnog društveno-ekonomskog i socijalnog razvoja.

Koje su kompetencije diplomiranih studenata!

Na osnovu savladanih studijskih programa, studenti stiču opštu i predmetno specifičnu kompetenciju za obavljanje svih stručnih poslova u poljoprivredi kao i sposobnosti analize, sinteze i sposobnosti predviđanja rešenja i posledica, sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa, sposobnosti primene znanja u praksi, sposobnosti razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti.

Stečena znanja iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka obezbeđuju svršenim studentima opšte kompetencije iz tehničko-tehnoloških veština koje im omogućavaju uspešno analiziranje faktora od kojih zavisi uspeh poljoprivredne proizvodnje. Na osnovu izvršene analize prirodnih resursa, inženjer poljoprivrede za biofarming osposobljen je da daje sintezu o kvalitetu, stepenu i celishodnosti korišćenja prirodnih resursa, ukazujući na njihove komparativne pogodnosti od značaja za projektovanje razvojnih programa. Stručnjak ovakvog profila je kompetentan da definiše koncept i mogućnosti održivog razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine u celini, a posebno ruralnih područja. Inženjer poljoprivrede za biofarming stekao je kompetentnost da sagledava tehnološke osnove i ekonomske mogućnosti osposobljavanja privrednih subjekata za projektovanje i usmeravanje razvoja konvencionalne i organske poljoprivrede i proizvodnje biološki kvalitetnih proizvoda i poljoprivrednih sirovina tekstilnih vlakana. Inženjeri poljoprivrede za biofarming su kompetentni za osposobljavanje svih učesnika kako u poljoprivredi u celini, tako i na nivou poljoprivrednih subjekata, posebno na zemljoradničkim i farmerskim gazdinstvima. Oni su posebno komptetentni za osavremenjavanje i primenu dostignuća nauke i tehnologije u proizvodnji tržišno konkurentnih poljoprivrednih proizvoda.

Pored savremenih nastavnih planova i programa, svoj razvoj Fakultet za biofarming zasniva na angažovanju istaknutih naučnih radnika sa bogatim pedagoškim iskustvom različitog profila, koji sa uspehom realizuju savremene nastavne planove i programe, zasnovane na najsavremenijim naučnim dostignućima.

Verujem da će Vas zainteresovati ovakav profil školovanja, dođite kod nas i ispunite Vaša očekivanja u budućem vremenu koje je pred Vama, da zajedno koračamo u svet uspešnih i školovanih kadrova u poljoprivredi. Znajte, da se opredeljujete za najhumanije i najstarije zanimanje koje održava naš život, veoma perspektivno, jer su voda, hrana i energija resursi bez kojih se ne može i koji imaju trajnu vrednost.

Srdačan pozdrav

Dekan

Prof. dr Tibor Kenjveš

“U informatičkoj eri, strateške vrednosti biće:
Kreativnost, znanje i informacija.“

— DŽON NEZBIT