Dr Branislav Miščević, Redovni profesor, Naučni savetnik

Funkcija: Prodekan za studije drugog i trećeg stepena i nauku

Oblast rada: Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih životinja

Adresa: Megatrend univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming
Maršala Tita 39, 24300 Bačka Topola

Kontakt: Tel. + 381 24 712 209
E-mail:
branimis@mail.com

http://www.megatrend.edu.rs/fbio

Predmeti na Akademskim studijama:

Opšte biostočarstvo
Specijalno biostočarstvo
Oplemenjivanje domaćih životinja

Animalni genetički resursi

Predmeti na Master studijama:

Sistemi odgajivanja goveda

Proizvodnja goveđeg mesa i mleka

Predmeti na Doktorskim studijama:

Biotehnologije i biofarming u stočarstvu

O b r a z o v a nj e

1995.   Doktor poljoprivrednih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet,

Odsek za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja

1992.   Magistar poljoprivrednih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet,

Odsek za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja

1987.   Diplomirani inženjer poljoprivrede, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet,

Odsek za stočarstvo

Napredovanje u nauci i obrazovanju

2007.   Redovni profesor,                     Full professor

2000.   Naučni savetnik,          Research Fellow

1998.   Viši naučni saradnik,     Senior Research Associate

1995.   Naučni saradnik,                       Research Associate

1992.   Istraživač saradnik,                   Research Assistant

1987.   Istraživač pripravnik,                Research Trainee

Ekspertsko angažovanje

2009   Ekspert Evropske Komisije za ocenu projekata FP6 “Food Quality and Safety”

2006   Ekspert Evropske Komisije za ocenu projekata FP6 “Food Quality and Safety”

2005   Ekspert Evropske Komisije za ocenu projekata FP6 “Food Quality and Safety”

2000 Član Ekspertske grupe za očuvanje genetskih resursa u Jugoslaviji-Srbiji

Rukovođenje u ustanovi

2007- danas     Prodekan za nauku i studije II i III stepena, Fakultet za biofarming

1999-2006 Rukovodilac Odelenja za istraživanja u govedarstvu u Institutu za stočarstvo Beograd-Zemun

1998-2002       Koordinator za međunarodnu saradnju u Institutu za stočarstvo

1996-2005       Koordinator programa tovnih rasa u Centru za istraživanja u stočarstvu, Institut za stočarstvo Beograd-Zemun

1998-2006       Šef Odelenja za istraživanja u govedarstvu u Instituta za stočarstvo Beograd-Zemun

Rukovođenje projektima (domaći)

2005-2007  Saradnik na projektu iz Tehnološkog razvoja – Biotehnologija “Nove tehnologije proizvodnje kvalitetnog junećeg mesa u skladu sa evropskim trendovima”. Projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Br. ТР-6887Б

2002-2005  Rukovodilac Nacionalnog projekta BTN 5.3.0. 7161.B “Proizvodnja junećeg mesa“, u okviru Nacionalnog programa “Biotehnologija i agroindustrija“. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

1996-2000  Saradnik na projektu 12E10 i nosilac teme „Istraživanja genetskih potencijala

fizioloških, reproduktivnih i nutritivnih procesa domaćih životinja“, Ministarstvo za  nauku i tehnologiju Republike Srbije.

1995-1996  Rukovodilac Projekta 2/1-05-021/95-3 “Razvoj novih tehnologija u cilju intenzivnije proizvodnje junećeg mesa”. Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu.

1994-1997  Saradnik na Projektu S.4.09.44.002 i nosilac teme “ Razvoj i uvođenje novih metoda i tehnoloških postupaka u proizvodnji mesa, mleka i jaja u cilju povećanja proizvodnje i kvaliteta namenjenog domaćim potrebama i izvozu“. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

1991-1994  Saradnik na Projektu S.3.0100 i nosilac teme “Razvijanje i uvođenje novih  tehnologija za proizvodnju visoko kvalitetnog junećeg mesa namenjenog izvozu”.

Rukovođenje projektima (strani)

2000-2003  Koordinator specijalnog projekta “Academic Development of South-East Europe” under DAAD supervision, Germany.

1996-2000  Saradnik na Međunarodnom naučnom projektu „Unapređenje proizvodnje goveđeg mesa u SR Jugoslaviji“, Projekat je finansiralo Savezno ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu i Ministarstvo za spoljne poslove, Komisija za ekonomsku i privrednu saradnju, Republike Francuske.

Uređivanje časopisa

2007- danas  Member of editorial board „Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal”, Brasil, ISSN 15199940

2000-2005  Urednik Nacionalnog časopisa „Biotehnologija u stočarstvu“, ISSN 1450-9156

Međunarodna saradnja

1987 do danas – France Embrion, Montrond Les Bains, France
1994 do danas – Institut za planinsko gazdovanje, Trojan, Bugarska
1996 do danas – Fakultet za transfer biotehnologija Bernburg, Nemačka
1999 do danas – Savezni zavod za tehnologiju mesa Kulmbah, Nemačka

1999 do danas – Norvegian Institute of Agricultural Economics Research, Oslo, Norway

2000 do danas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia,

Departamento de Zootecnia, Porto Alegre-Rio Grande do Sul, Brasil

2000 do danas – University “St. Cyril and Methodij”, Faculty of Agriculture, Macedonia

2004 do danas – World Society for the Protection of Animals, London, UK

Interesovanja

–  razvoj međunarodne saradnje, modaliteta uspostavljanja i razvijanja, načina i procedura komuniciranja sa nosiocima realizacije projekata u zemlji, sa partnerima u inostranstvu, kao i sa predstavnicima drugih vladinih i lokalnih institucija.

–  programiranje, realizacija, praćenje i evaluacija projekata u oblasti poljoprivrede, a pre svega stočarstva.

– organizovanje međunarodnih simpozijuma, kongresa, sastanaka

– istraživački rad u oblasti oplemenjivanja i odgajivanja domaćih životinja; genetika i selekcija; unapređenje količine i kvaliteta junećeg mesa

– rad na uključivanju gena specijalizovanih tovnih rasa goveda u domaću populaciju u cilju povećanja količine masa i unapređenja kvaliteta kod meleza.

– metode genetske ocene: RAM, mešoviti model (BLUP); Animal model, MAS, QTL

– odgajivački programi u oblasti govedarstva.

A n g a ž o v a nj e

– Član Upravnog odbora (2000-2004) Institutt za stočarstvo Beograd-Zemun

– Član Poslovodnog odbora (1999-2002) Institut za stočarstvo

– Član Naučnog veća (1993-2006) Institut za stočarstvo Beograd-Zemun

– Jedan od autora zajedničkog projekta između Srbije i Francuske-„Unapređenje proizvodnje i kvaliteta junećeg mesa u Srbiji“(1987-1990)

Monografije

–   Charolais today, CIP 636.242 ID=63502604

–   New Biotechnologies and Role of Animal Husbandry in the Future, CIP 636:577.2

Ekološko Stočarstvo, ISBN: 978-86-7747-4997. COBISS.SR-ID 202551564

Članstvo u organizacijama

ERA West Balkan Research

Recenzije monografija i udžbenika

Savremeno govedarstvo, autor, Akademik dr Ratko Lazarević, 2006

Genetika životinja, autor, Prof. dr. Vitomir Vidović, Lukač Dragomir, 2010

Teorija oplemenjivanja, autor, Prof. dr.Vitomir Vidović, 2010

Molekulska genetika, autor, Prof. dr. Vitomir Vidović, 2013

Recenzija elaborata

Naziv elaborata: Nova metoda za ocenu kvaliteta svinjskih polutki na liniji klanja – primena merne karte. Korisnik : Institut za stočarstvo, Beograd – Zemun, 2011.

Autori Elaborata: Olga Kosovac, Č. Radović, Tatjana Smiljaković, B. Živković

Predavanja i studijski boravci

– 2005.   Prezentovanje rada po pozivu “International Conference on Agricultural Research for Development: European Responses to Changing Global Needs”,European Forum on Agricultural Research for Development – EFARD, April 2005, Zurich.

– 2004. Uvodno predavanje po pozivu, “VI Congresso Internacional de Zootenia”, Brazilija, Brazil, 28-31. Maj

– 2003. studijski boravak , Research Institute for the Biology of Farm Animals, Dummerstorf, Nemačka.

– 2001. predavanja, Bernburg University, Hochschule Anhalt (FH), Germany, izveštaj o radu i nastavak Projekta „Academic Development of South-East Europe“.

– 2000.  predavanja i studijski boravak, Bernburg University, Hochschule Anhalt (FH), priprema novog Projekta „Academic Development of South-East Europe“, na osnovu DAAD podrške.

– 1998.   predsedavanje na jednoj od sekcija u okviru 8th WCAP, Seul, J. Koreja

– 1997.  studijski boravak, u Francuskoj (Montrond-Les-Bains, France Embryon Center), odgajivanje, genetika i selekcija bikova.

Briga o mladim kadrovima

Kao Koordinator za međunarodnu saradnju u Institut za stočarstvo i Prodekan za nauku i studije II i III stepena Fakulteta za biofarming, organizovao je odlazak mladih naučnih kadrova u inostranstvo

Dr. Milena Žuža, docent, studijski boravak iučešće na seminaru Training Course on Greenhouse Vegetables Cultivation Techniques for Developing Countries in 2015“,Narodna Republika Kina, Peking, Academy for International Business Officials (AIBO) od 23. aprila do 6. juna 2015. godine. Svi troškovi puta i boravka su bezbeđeni.

MSc. Mirela Matković, studijski boravak i učešće na seminaru, „2014 Seminar on Food Safety Management for Developing Countries“, Narodna Republika Kina, 9. oktobar – 7. novembar 2014. godine. Obezbeđeni svi troškovi puta i boravka.

MSc. Milan Stojšin, studijski boravak i učešće na seminaru, „2014 Seminar on Food Safety Management for Developing Countries“, Narodna Republika Kina, 9. oktobar – 7. novembar 2014. godine. Obezbeđeni svi troškovi puta i boravka.

MSc. Biljana Stamenković, studijski boravak i ušešće na seminaru2014 Seminar on Fruit Processing and Comprehensive Utilization for Developing Countries, Republika Kina, Nacionalni istraživački institut za hranu i industriju fermentisanih proizvoda, od 23. Jula do 21. Avgusta 2014. godine. Obezbeđeni svi troškovi puta i boravka.

Marija Golubović, dipl. inž., studijski boravak i ušešće na seminaru2014 Seminar on Fruit Processing and Comprehensive Utilization for Developing Countries, Republika Kina, Nacionalni istraživački institut za hranu i industriju fermentisanih proizvoda, od 23. Jula do 21. Avgusta 2014. godine. Obezbeđeni svi troškovi puta i boravka.

Milan Blažić, specijalizacija, Bernburg University, Hochschule Anhalt (FH), Germany

Stela Strsoglevec, specijalizacija, Bernburg University, Hochschule Anhalt (FH), Germany

Denis Kučević, master i doktorske studije, Bernburg University, Hochschule Anhalt (FH), Germany, 2001-2014, 2005-2006

Tatjana Smiljaković, specijalizacija i doktorske studije, Research Institute for the Biology of Farm Animals, Dummerstorf, Germany,

Vesna Krnjaja, eksperimentalni deo doktorskih studija, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali, Laboratorio di micologia fitopatologica, Bologna, Italy

Nataša Živanović, specijalističke studije, Bernburg University, Hochschule Anhalt (FH), Germany, 2012-2015

Autor i ko-autor na više od 180 naučnih radova, saopštenja, studija

Engleski jezik :  govori, čita, piše