Титула,   име, ср.слово, презиме, звање:

 

Др Горица Т. Цвијановић, редовни професор

 

 

 

 

 

Област рада:

 

 

Биотехнологија, пољопривреда

Запослена:

Мегатренд универзитет Београд
Факултет за биофарминг
Маршала Тита 39
24300 Бачка Топола

Контакт:

Тел. + 381 24 718 580
Фаx. + 381 24 712 209
E-mail: cvijagor@yahoo.com

Wеб: http://www.megatrend.edu.rs/fbio

 

 

I ОБРАЗОВАЊЕ

1) дипл. инг . пољопривреде за водопривредне мелиорације-Пољопривредни факултет, Универзитет Београд, 1981. 
2) Магистар биотехничких наука-област агрономских наука–микробиологије-Пољопривредни факултет, Универзитет  Београд, 1997.
2) Доктор пољопривредних наука – Пољопривредни факултет,  Универзитет Нови Сад, 2002.

Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање-навести сва звања):

 

1984-1987. Пољопривредни и водопривредни инспектор СО Жагубица у Жагубици,
1987-1988. Руководилац сектора за одржавање водопривредних објеката ПИК Пожаревац,

1988-1998. Истраживач, Инститит за механизацију “Земун Поље”,

1998-2003. Истраживач срадник, Институт за кукуруз “Земун Поље”,

2003-2007.Научни сарадник Институт за кукуруз “Земун Поље”, Руководилац Лабораторије за технологију гајења кукуруза

2007- 2012.Виши научни сарадник Институт за кукруз “Земун Поље”

2012. Редовни професор Факултета за биофрминг, Бачка Топола, Мегатренд универзитет

2012.Научни саветник решењем Министарства за просвету и науку РС

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 • Друштво за заштиту биља Србије

 • Друштво за проучавање земљишта Србије

 • Друштво аграрних економиста Србије

 • Б.Е.Н.А.-Балкан Енвиронментал Ассоциатион

 • Члан семенарске асоцијације Србије

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Научна област:             Биотехнологија
Ужа научна област:       Пољопривреда, микробиологија,органска пољоипривреда
Уска оријенатција:          Микробиологија зермљишта, исхрана ратарскох биљака, заштита екосисстема


ПРОЈЕКТИ

Технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у пракси

1.Појекати који су завршени:

 1. Пројекат: ИНЗП, Развој система гајења ратарских усева (20012005)

Подпројекат2.2.:Унапређење технологије гајења ратарских усева за различите услове и намене

Тема 2.2.3. Развој микробиолошких ђубрива (симбиотски и асимбиотски азотофиксатори)- Носилац теме

 

 1. Пројекат:МНТР, БТР.5.0.0507.Б, Оплемењивање, гајење и искоришћавање кукуруза (2002-2005)- Учесник на пројекту

 2. Пројекат:МНТР, БТР.5.02.0543.Б, Технологија здруженог усева гајења соје и кукуруза у функцији повећања производње сточне хране на пољопривредним газдинствима (2002-2005) -Учесник на пројекту

 3. Пројекат: МНТР БТН.2.1.1.0707.Б, Целегран производ од окласка за одмашћивање и полирање металних површина (2002-2005) -Учесник на пројекту

 4. Пројекат: МНТР БТН.2.1.1.0708.Б, Високовредна храна на бази кукуруза –Екструдоване и микронизоване пахуљице (2002-2005)-Учесник на пројекту

 5. Пројекат: МНТР ТР-6825Б, Развој нових система гајења кукуруза са еколошким приступом (2005-2007)- Учесник на пројекту

 6. Пројекат: МНТР ТР-6800Б, Оплемењивање кукуруза шећераца и кокичара (2005-2007)- Учесник на пројекту

 7. Пројекат: ИНЗП, Развој технологија гајења ратарских усева у различитим агроеколошким условима (20052007)Учесник на пројекту

 8. Пројекат: МНТР БТН.321001.Б, Развој нових биолошки вредних производа од кукуруза (20052008)Учесник на пројекту

 9. Пројекат: ИЕП, Биолошка рекултивација РБ „Колубара“ Лазаревац (2008-2010)

Подпројекат: Системи гајења ратарских култура у функцији повећања органске материје земљишта- Руководилац подпројекта

2. Пројекати који су у току

 1. Пројекат: МПН (ев. бр. ТР31031), Унапређење одрживости и конкурентности у органској и сточарској производњи применом нових технологија и инпута (2011-2014) –Учесник на пројекту

Тема:Упоредна анализа ефикасности производње соје у конвенционалном и органском поступку гајењаНосилац теме

 1. Пројекат: МПН (ев. бр. ИИИ46006), Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона –Учесник на пројекту

Подпројекат: Урбана и периурбана пољопривреда у метрополитенском подручју Београд-Нови Сад

Тема:Биолошка деградација земљишта –Носилац теме

 

Међународна сарадња

 

1.Пројекат: „СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНИГВИХ (КАЗ-ЗП) ГИБРИДОВ КУКУРУЗИ

ВИСОКОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОЖАИНОСТИ И

КАЧЕСТВА ЗЕРНА“, Институт кукурузи „Земун Поље“ и КИЗ Институт Алмаати– КАЗАХСТАН. Извршилац одређених задатака, од 1994-2004. године, Др Горица Цвијановић

 

Учествовала у реализацији програма научно-техничке сарадње која обухвата програм оплемењивања и производње кукуруза у Русији, Румунији, Словенији, Казахстану и Украјини.

 

 1. Пројекат: IPA,„Improvement of cereals for conventional production and biofarming“, (2012-2014), Hungary-Serbia. Teмa:Biogeny parameters in the rhizosphere soil layer ofalternative varieties of wheat inorganic farming – Носилац теме и реализатор дела програма.

 

 

Проф. Др Горица Цвијановић је била рецензент

 1. Петнаучна рада за часопис „Ратарство и повртарство“/Фиелд анд Вегетабле Цропс Ресеарцх, Издвач Институт за ратсрство и повртарство Нови Сад;

 2. Два научна рада за чаопис „Африцан Јоурнал оф Биотхнологy Ресеарцх“;

 3. Једног научног рада за часопис „Африцан Јоурнал оф Мицробиологy Ресеарцх;

 4. Моногарфије: Стратешко планирање развоја локалних заједница Модел МЗ Глогоњ;

 5. Монографије: “Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједницаМодел МЗ Јасеново;

 6. Монографије: “Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједницаМодел МЗ Заблаће;

 7. Књига: Мали Еколошко Економски Лексикон, проф. др Милан Милановић ,еоград 2009;

 8. Три научна рада за часопис „Економика пољопривреде“;

 9. Три Иновациона пројекта пријављена код Министарства за науку и технолошки развој РС у 2009. години.

 10. Један Иновациони пројект пријављена код Министарства за просвету науку РС у 2012. Години

 11. Три научна рада објављена у Тематском зборнику “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона”

 

 

II БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (М10)

 

Монографска студија/поглавље у књизи или рад у тематском зборнику међународног значаја (М13)

 1. Cvijanović V.D, G.T.Cvijanović (2004): Organizacija i upravljanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Counterpart International, Brčko Distrikt. Monografija. CIP 631.005, ISBN 99938-768-1-6 Brojstrana 62str: tabele; 20 cm; juli 2004. godine MFN=001922.

 2. Cvijanović V.D, G.T.Cvijanović (2004): Sredstva i troškovi u poljoprivrednoj proizvodnji. Counterpart International, Brčko Distrikt. Monografija, CIP 338.512:631.1, ISBN 99938-768-0-8.Broj strana 61str.

 3. Prijić Lj., Đ. Glamočlija, Gorica Cvijanović, Mirjana Srebrić (2003):Analiza stanja proizvodnje na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji. Studija, Beograd-Zemun,2003.

 4. Dozet Gordana, Cvijanovic Gorica, Djukic Vojin (2013): Changes in the technology of soybean production. CHAPTER 1 FROM THE BOOK – Sustainable Technologies, Policies and Constraints in the Green Economy, Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, IGI GLOBAL BOOK USA,. DOI: 10.4018/978-1-4666-4098-6.ch001. ISSN: 2326-9162, EISSN: 2326-9170 ISBN: 978-1-4666-4098-6 (hardcover), ISBN: 978-1-4666-4099-3 (ebook), ISBN: 978-1-4666-4100-6 (print&perpetual access), HC 79.E5S86887 2013 338.9’27—dc23. pp. 1-22

 

Монографска студија/поглавље у књизи M12 или рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)

 1. Cvijanović D., Gorica Cvijanović (1988): Prikaz i ocena stanja dinamičnog razvoja proizvodnje i potrošnje soje u svetu. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, YU ISSN 0352-3462 (11-12) 687-697 UDK 633.34 (4/9) Vol.35.

 2. Cvijanović Gorica(2004): Sistem interakcija: leguminoza-azotofiksatori-zemljišni kompleks i njihov značaj u združenom usevu. U grupi autora, Studija MZŽS Republike Srbije, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd 10-14 decembar.

 3. Cvijanović Drago, Gorica Cvijanović, Jonel Subić (2008): 02“Ecological, Economic and Marketing Aspectsof the Application of Biofertilisers in the Production of Organic Food”. Međunarodna мonografija:Еnvironmental Тechnologies – new developments”, edited by Е.Burcu özkarova güngör, a catalogue record for this book is available from the austrian libraryp.cm. ISBN 978-3-902613-10-3, ARS Vienna, I-Tech Education and Publishing KG, Kirchengasse 43/3, A-1070 Vienna, Austria, EU; pp. 25-41.

 4. Cvijanović Gorica and Dozet Gordana (2012): Conditions and possibilities recultivation of degraded soil in the area mining basin Kolubara International Scientific Meeting Sustainable Agriculture and rural development interms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube regiom –preservation of rural values, Thematic proceedings, December, 6-8th2012. Tara,CIP 631(4-924.5)(0.82); 338.434(0.82); 502.131.1(0.82); 330.15(0.82);504:33(0.82) ISBN 978-86-6269-018-0 COBISS.SR-ID195237900 pp 293-310 http://econpapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:43195

 5. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica (2012): Varietal Adaptability of Organic Green Beans Cultivated Using Microbial Preparattions. The Forth Joint UNS-PSU International Conference on BioScienece: Biotechnology and Biodiversity. Book of the Proceeding and Conference Proceedings,  . University of Novi Sad,Serbia, Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia, Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“, Novi Sad ISSN:  978-86-80417-41-7 pp 431-443 http://www.semenarska.rs/UNS-

 6. Cvijanović Gorica, Gordana Dozet (2012): Effect of Biological and Enviromental Considerations for Using Pytase in Pooltry Diets. The Forth Joint UNS-PSU International Conference on BioScienece: Biotechnology and Biodiversity. Book of the Proceeding and ConferenceProceedings,  University of Novi Sad, Serbia, Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia, Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“, Novi Sad ISSN: 978-86-80417-41-7 pp. 264-276. http://www.semenarska.rs/UNS-PSU/radovi/1/21%20CVIJANOVIC%20DOZET%20264-276.pdf

 7. Cvijanović Gorica, Dozet Gordana (2013): Ecological specificities and permaculture in function of organic agriculture. Thematic proeedings of International scientific confernce: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region. December, 5-7th Topola, Serbia,. ISBN 978-86-6269-027-2. Pp. 955-972

 8. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica (2014): Swot analysis in the function of sustainable agriculture development in the municipality of Kanjiza. Thematic Proceedings of International Scientific Conference: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region, Institut of Agriculture Economics, Belgrade, 5th-6th June, Belgrade, Serbia,. ISBN 978-86-6269-036-4.

CIP 631(082)(0.034.2)338.434(497)(082)(0.034.2) 502.131.1(082)(0.034.2)338.43(082)(0.034.2)338.23:631(082)(0.034.2)COBISS.SR-ID 207592972 pp665-682

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20

 

Радови у истакнутом међународном часопису М22

 1. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Ivica Djalovic, Milica Cvijović, Aleksandar Paunović (2008): Nitrogenization and N fertilization effects on protein contents in wheat grain. Cereal Research Communications, Vol. 36 IF 1.037 DOI: 10.1556/CRC.36.2008. pp 251-254.

 2. Gorica Cvijanović, Ivica Đalović Gordana Dozet (2012): Effects of bacterisation and nitrogen fertilization on protein content in maize grain.Plant Soil and Environment. In press. (Datum slanja : 05.05.2011),IF 1.076

Радови у мђународном часопису М23

 1. Cvijanovic Gorica, Dozet Gordana, Djukic Vojin, Subić Jonel, Cvijanovic Drago (2011): Effects of Nitrogen fertilising on the proceding crop and the application of Co and Mo on Azotobacter abudance in soya bean. Romanian BiotehnologicalLetters, University of Buchurest. Vol. 16.No.1, 2011 ISSN 1224-5984 IF 0.152. pp.74-80

 2. Milojević Ivan, Cvijanović Drago and Cvijanović Gorica (2011): Quality of agricultural-food products as a factor of the Republic of Serbia′s competitveness in international market. African Journal of Biotehnology.August. 2011 ISSN 1684-5315, Academic Journal IP 0.565 Availanbie online at http:// www. Academi cjournals.org/AJB. Vol. 10(41), 3, pp. 7949-7952

 3. Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Đukić V., Đorđević Snežana, Puzić G. (2012):  Microbial activity of soil during the inoculation of soyabean with symbiotic and free-living nitrogen-fixing bacteria. African Journal of Biotechnology. IP 0.565 DOI: 10.5897/AJB11.744. Availanbie online at http://www. academicjournals. org/AJB. Vol. 11(3), pp. 590-597.

 4. DozetGordana, Bošković Jelena, GalonjaCoghillTamara, Zečević Veselinka, Cvijanović Gorica, Jovićević D., Đukić, V. (2011): Effect of genotype and pre-sowing fertilization yeald of garden pea.Genetika. 2011. UDC 575.   DOI:10. 2298/ GENSR 1101041П. Vol. 43, broj 2, pp. 229-238

 5. Milošević N., B. Tintor, R.Protiс, G. Cvijanović, T. Dimitrijević (2012):Effect of inoculation with Azotobacter chroococcum on wheat yield and seed quality.ISSN 1224 – 5984 Romanian BiotehnologicalLetters, University of Buchurest 2012 17 (3): p. 7352-7357

 6. Milojević Ivan, Cvijanović Drago, Cvijanović Gorica (2012): Economic Aspects of global Ecological problems solving. Journal, Technics Technologies Education Management-TTEM, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Vol.7, No.3, 8/9. 2012 In press (u pripremi za objavljivanje, potvrda u prilogu3)

 7. Popović Vera, Vidić Miloš, Jocković Đorđe, Ikanović Jela, Jakšić Snežana, Cvijanović Gorica: Varijability and correlations between yield components of soybean [Glycine Max (L.) Merr.], Genetika., 2012, ISSN 0534-0012, UDK: 575 Vol. 44, No 1, pp. 33-45.

 8. Tatić Mladen. Svetlana Balešević-Tubić, Vuk Đorđević, Zorica Nikolić, Đukić Vojin, Milka Vujaković and Gorica Cvijanović (2012): Soybean seed viability and changes of fatty acids content as affected by seed aging, African Journal of Biotechnology. African Journal of Biotechnology Vol. 11(45), DOI:10.5897/AJB11.3505 ISSN 1684–5315 © 2012 Academic Journals IP 0.565pp. 10310-10316, 5 June, 2012

Available online at http://www.academicjournals.org/AJB

 1.  Dragicevic Vesna,  Simic Milena,  Secanski Mile,  Cvijanovic Gorica Nisavic Anika (2012): Study of the Susceptibility of Maize Lines to Some Sulfonylurea Herbicides GENETIKA-BELGRADE, (2012), vol. 44 br. 2, str. 355-366

 2. Verica Živković, Savo Vučković, Gorica Cvijanović, Drago Cvijanović, Gojko Duronić (2013):The influence ofcrops,fertilization andphaseof exploitationon the productivity offorage on the recultivated land coal pit, Nardi Fundulea, ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH, No. 30, 2013 FIRST ONLINE: 20 December 2012ISSN 2067 – 5720, ISSN 1222 – 4227www.incda-fundulea.roNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE DII 2067-5720 RAR 2012-30 pp 271-279

 3. Ignjatijevic Svetlana  Milojevic Ivan  Cvijanovic Gorica  Jandric Mersida (2015): Balance of Comparative Advantages in the Processed Food Sector of the Danube Countries (Article) SUSTAINABILITY, (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE) doi:10.3390/su7066976 IF 0.942 (2015), vol. 7 br. 6, str. 6976-6993Article: Balance of Comparative Advantages in the Processed Food Sector of the Danube Countriesby Svetlana IgnjatijevićIvan MilojevićGorica Cvijanović and Mersida JandrićSustainability 20157(6), 6976-6993; Received: 10 December 2014 / Accepted: 3 April 2015 / Published: 29 May 2015Show/Hide Abstract | PDF Full-text (311 KB) | HTML Full-text | XML Full-text (This article belongs to the Special Issue Sustainable Development and Entrepreneurship in Contemporary Economies)

Радови у мђународном часопису М24

 1. Gorica Cvijanović, Gordana Dozet, Danica Mićanović (2010): Biofertilizers in the function of sustainable development, International scientific meeting: Multifunctional Agriculture and Rural Development (V)- regional specificities- Economics of Agriculture I Book UDK: 631.147 SI-2; UDC 338.43:63; YU ISSN 0352-3462 God/Vol. LVII, SI-2 (1-372), 2010. Belgrade, Publishes The Balkan Scientific Association of Agrar Economists, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, pp 48-57

 2. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica, Puzić Goran (2011): Analiza stanja i mogućnosti razvoja poljoprivrede u opštini Bačka Topola. Ekonomika poljoprivrede, specijalni broj-1, I Book God./Vol. LVIII, 88-95. UDC 338.43:63, YU ISSN 0352-3462, UDK: 631. Izdavač:, Institut za ekonomiku poljoprivrede-Beograd i dr. Urednik: prof. Milan Milanović, Ph.D.

Зборници међународних научних скупова (М30)

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

 1. Cvijanović Gorica, M. Govedarica, Nada Milošević, Ž Jovanović (2000): Uticaj biofertilizatora na prinos kukuruza i biogenost zemljišta.Eko konferencija 2000, sa međunarodnim učešćem. Zdravstveno bezbedna hrana, Novi Sad Tematski zbornik I Novi Sad, 27-30. septembar 2000. str. 365-370.

 2. Jovanović Ž., Gorica Cvijanov, D. Kovačev(2000): Uticaj preduseva i mineralnih đubriva na sadržaj lakopristupačnih NPK hraniva u černozemu. Eko konferencija 2000, sa međunarodnim učešćem Novi Sad. Zdravstveno bezbedna hrana, Tematski zbornik I, 27-30. septembar 2000. str. 393-398.

 3. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Z. Hojka, Slobodanka Sredojević (2003): Ekological effects of seed bacterisation in maize production. II regional symposium Chemistry and the environment, Kruševac, Serbia and Montenegro. str. 231-233.

 4. Prijic Ljubisa, Gorica Cvijanovic, Mirjana Srebric, Djordje Glamoclija (2003): Mixed maize and soya bean cropping as an effective fodder production method. Crop Science&Technology. Proceedimgs of an International congress held at the SECC, Glasgow, 2003, Scotland, UK, Congress Proceedings, Volume 2, 959-962.

 5. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Drago Cvijanović (2004): The influence of bacterization of maize seeds in function of environment protection. 7thInternational conference on Fundamental and Appliend Aspects of Physical Chemistry..

 6. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Drago Cvijanović and Ljubiša Prijić (2004): The Dynamics of Soil Biogeny Parameters After the Apllication of Herbicides. 3rd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutans in the Evironment, Halkidiki, Greece, cca 335-338.

 7. Milošević Nada, Mitar Govedarica, and Gorica Cvijanović (2004): Effect of Atrazine on Microbial Activity in Soil and Maize Rhizosphere. 3rd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutans in the Evironment, Halkidiki, Greece, cca 332-334.

 8. Dragićević Vesna, Slobodanka Sredojević, Mirjana Srebrić, Gorica Cvijanović, Marija Spasić, and M.Vrvić (2004): The Phosphorus Forms and Water Status in lettuce influenced by Different Doses of Kerb. 3rd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutans in the Evironment, Halkidiki, Greece, cca 71-72.

 9. Cvijanović Gorica, NadaMilošević, Drago Cvijanović (2006): Biological Nitrogen as Development function of new Fertilizing Tehnology in crop production. UDC: 631.147:631.847. Međunarodni skup: Multifuctional Agricultural and Rural Development (I) Economics Agriculture, Special edition, Mali Zvornik, 7-8. decembar 2006. pp 39-44.

 10. Janjić Vaskrsija, Drago Milošević, Ivica Đalović, Gorica Cvijanović (2006): Inportance and Role Adhibition Pesticides in aim of Developing Agricultural Production. UDC: 632.95:631.152, Međunarodni skup: Multifuctional Agricultural and Rural Development (I) Economics Agriculture. Special edition, Mali Zvornik, 7-8. decembar 2006. pp 367-380.

 11. Subić Jonel, Drago Cvijanović, Gorica Cvijanović (2007): The Agricultural Participation in Enconomy Development of Serbia. Proceedings of the Internacional Symposium: „Management and economic performance“; ISBN: 978-973-594-869-6 Academy of Economic Studies Faculty of Management, Bucharest, Romania. pp.126-135.

 12. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Drago Cvijanović and Jonel Subić (2006): Inportance associatives bacteria azotofiksation in agriculturale production. Journal „Agricultural Economis and Rural Development“, Romania, ISSN1841-0375 pp 45-49.

 13. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Blažo Lalević (2006): The changes of soil biogenity parameters after herbicide treatment. Plant Science, Vol.XLIII, No 6, XLIIIISSN 0568-465X, Nat. Centre for Agr. Sciences, Sofia, Bulgaria, pp.558-561.

 14. Cvijanović Gorica, Nada Milošević,Slavica Stanković(2007): Biofertilisers as replacements or supplements to mineral fertilisers within the sustainable system. Thematic Proceedings International Scientific Meeting „Multifunctional Agriculture and Rural Development (II), rural values preservation”. Second book, CIP 338.43(4-664)(082); 631(4-664)(082); 331.5:631(4-664)(082); ISBN 978-86-82121-48-0;COBISS.SR-ID 14518196 Beočin, 06-07. 12. 2007. pp 906-915.

 15. Stanković Slavica, Vesna Krnjaja, Cvijanović Gorica, Goran Stanković(2007): Protection of stored corn seed from pathogenic fungi. Thematic Proceedings International Scientific Meeting „Multifunctional Agriculture and Rural Development (II), rural values preservation”. Second book. CIP 338.43(4-664)(082); 631(4-664)(082); 331.5:631(4-664)(082); ISBN 978-86-82121-48-0;COBISS.SR-ID 145181964 Beograd-Beočin, 06-07. 12. 2007. pp 1204-1212.

 16. Subić Jonel, DragoCvijanović, GoricaCvijanović(2007): The Agricultural Significance in Economy of Vojvodina. 1000th Seminar of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), 21st-23rd June 2007, Novi Sad, Organizers: SAAE – Serbian Association of Agricultural economists, Regional Chamber of Economz. Thematic Proceedings Development of Agriculture andRural Areas, in Central and Eastern Europe.European Association of Agricultural Economists (EAAE) and Serbian Association of Agricultural Economists (SAAE).Edited by: Danilo Tomić, Ph.D., Professor Miladin Ševarlić, Ph.D., Belgrade, , CIP 631 (4-12) (082) 338.43 (4-12) (082) 316. 334. 3 (4-12) (082), ISBN 978-86-86087-05-8, COBISS.SR-ID 145384972, pp. 203-212

 17. Dan Marius Voicilas, Gorica Cvijanović, Nada Mijajlović (2009): The role of the European Research Networks in Rural Development. 113th Seminar of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), 9th-11th December 2009, Belgarde. OrganizersEuropean Association of Agricultural Economists ; Institute of Agriculutal Economics, Belgarde. Thematic Proceedings: The Role of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Edited by:Danilo Tomić Ph.D., Zorica Vasiljević Ph.D. and Drago Cvijabović Ph.D. Belgarde. CIP 631 1(4-664)(082); 005 21 339 137 (082);005 94 (082) 00596(082), ISBN 978-86-82121-76-3, COBISS-SR-ID 171520012, pp.241-252

 18. Dozet Gordana, Balešević-Tubić Svetlana, Cvijanović Gorica, Đukić Vojin, Popović Vera (2009): Influence of row distance and sort of number of soybean grain in irrigation conditions. Proceedings. The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environment, June 22-24, 2008, Novi Sad, Serbia, pp.270-274

 19. Tamara GalonjaCoghillGorica Cvijanović, Jelena BoškovićAleksandar Ivanc (2010): Selective control of some silicate algae in  aquaculture using ecological methods. 14th International eco-conference® 2010, 6th Safe food, 22nd – 25th September 2010, Novi Sad, Serbia. Thematic Proceedings. ISBN 978-86-83177-41-7 COBISS.SR-ID 255923463 CIP 63:502/504(082) 631.147(082). pp.95-100

 20. Cvijanović Gorica, Vesković Miladin, Ivica Đalović (2007): The role and importance of organic and mineral fertilisers in the production of maize grown, in a long-term continuous cropping. Proceedings. 42th Croatian & 1st imtrnational Symposium on Agriculture, Opatija 13-16. 02. 2007. ISBN 978-953-6135-57-8 UDK 631 (063) Izdavač Agronomski faklultet sveučilišta u Zagrebu. pp. 178-181

 21. Cvijanović Gorica, Ivica Đalović, Miladin Vesković, Drago Cvijanović (2007): The role of fertilisers in conservation of the soil fertility.Scientific papers faculty of agriculture XXXIX International Symposium: The AcademicDays of Timisoara” Romania, Temisiora 24-25. May 2007, pp.277-284

 22. Cvijanović Gorica, Jonel Subić, Drago Cvijanović (2007): The significance of associative-nitrogen-fixators appliance in whеat production technology. Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Economie Agroalimentara sia Mediului. Proceedings: „Dezvoltarea Durabila a Apatiului Rural“, Conferentia Internationala Bucuresti, 15-16 iunie 2007, ISBN 978-606-505-025-9, Editura Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania. pp 96-101.

 23. Gorica Cvijanović, Nada Milošević and Ljubiša Živanović (2008):The importance of diazotrophs in conventional maize and soybean production.Proceedings 43th Croatian 3th International Symposium on Agriculture, Opatija 18-21. februar 2008., Croatia. ISBN 978-953-6135-67-7 CIP 656978 Izdavač Sveučilište u Zagrebu, Agronomski faklultet Zagreb, Hrvatska. pp.96-99.

 24. Cvijanović, Gorica, Jonel Subić, Gordana Dozet (2008): The significance of nitrogen–fixer as a biofertilizer in organic production. International Symposium on New Researches in Biotechnology, Ministry of Edudation and Research, University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest. Special Volume, Serie F, Bucharest, November 20-21, 2008. ISSN 1224-7774. pp 574-582

 25. Trifunović Gligorije, Mekić Cvijan, Đedović, R., Cvijanović Gorica (2009): Influence of enviromental specified factors on milk production per cow. Conferinţa Internaţională, Academia de studii Economice din Bucureşti Competitivitatea

  Economiei Agroalimentare şi Rurale în Condiţiile Crizei Mondiale, Bucureşti, Facultatea

  de Economie Agroalimentară şi a Mediului,Institutul de Economie Agrară al Academiei

  Române, Institutul de Economie Agrară, Belgrad, Serbia, dinUniversitatea de Stiinţe

  Sgronomice Belgrad, Serbia, Entrul de Excelenţă Pentru AnalizeAcademia de studii şi

  Politici regionale, Economice din Bucureşti,Institutul de Cercetarepentru Economia

  Agriculturii şi Dezvoltare Rurală Bucureşti, asasn, Bucuresti, 25-26. Septembri, 2009.,

  ISBN 978-606-505-257-4. pp146-151.

 26. Mićanović Danica, Veselinka Zečević, Desimir Knežević, Duišica Delić, Gorica Cvijanović (2008): New method in Wheta Selection. Thematic Proceedings. International Scientific Meeting: “State, Possibilities and Pespectives of Rural Development”, 24-25th, April, Belgrade-Vruici Spa. ISBN 978-86-82121-55-8, CIP 338.43 (082) 502.521:622.271(082) COBISS.SR-ID 148134412. pp 418-414.

 27. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Marko Jeločnik (2008): Effect of Diferent Type of fertilizers on Soil,s Vitalitz in the Process of Biological Reclamation. ThematicProceedings. International Scientific Meeting:“State, Possibilities and Pespectives of Rural Development on are of Huge Open pit Minings, 24-25th, april, Belgrade-Vruici Spa. ISBN 978-86-82121-55-8, CIP 338.43 (082) 502. 521: 622. 271(082) COBISS.SR-ID 148134412. pp. 387-395.

 28. Cvijanović Gorica, Marko Jeločnik, Velibor Potrebić (2008): Biological recultivation- process of oraginc matter creation. Thematic Proceedings. International Scientific Meeting multifunctional Agriculture and Rural Development (III, second book, Belgrade 4-5 December 2008, CIP 338(497.11) “2001/2009”; 631.1 (497.11) “2002/2007” ISBN 978-86-82121-60-2 COBISS.SR-ID 153627404. pp. 147-155.

 29. Zečević Veselinka, Desimir Knežević, Danica Mićanović, Jelena Bošković, Gorica Cvijanović (2008): Technological quality of rye-wheat flour blents. Thematic Proceedings. International Scientific Meeting multifunctional Agriculture and Rural Development (III, second book, Belgrade 4-5 December 2008, CIP 338(497.11) “2001/2009”; 631.1 (497.11) “2002/2007” ISBN 978-86-82121-60-2 COBISS.SR-ID 153627404. Pp. 348-355.

 30. Milošević Nada, Branislava Tintar, Gorica Cvijanović, (2008): Microorganisms and Soil Ecotoxicity. XII International ECO-Conference 2008, Safe Food, Ekološki pokret grada Novog Sada. Proceedings, Novi Sad 24-27. 09. 2008. ISBN 978-86-83177-35-6, CIP633/635:504(082), 631.147(082),COBISS.SR-ID 233780743. Pp. 59-67.

 31. Dozet Gordana, Balesevic-Tubic Svetlana, Cvijanović Goriva, Đukić Vojin, Popović Vera (2008): Influence of row distance and sort of number of  soybean grain in irrigation conditions. Proceedings. The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environment, June 22-24, 2008, Novi Sad, Serbia,University of Novi Sad, SerbiaInstitute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, SerbiaScientific Institute of Veterinary, Novi Sad, SerbiaISBN: 978-86-499-0171-1, CIP: 631(082)502(082)COBISS 98-78-86-499-0171-1. pp. 270-274.

 32. Dozet Gordana, Boskovic Jelena, Kostadinovic Ljiljana, Cvijanovic Gorica, Djukic V., Zecevic Veselinka, Djordjevic V. (2009): Influence of growing space on 1000-kernel weight of soybean in irrigation conditions. Review on Agriculture and countryside in our changing world. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1). ISSN 1788-5345 CD Issue pp 1-5.

 33. Cvijanovic Gorica, Nada Milosevic, Gordana Dozet (2009): Application of biofertilizers in soybean production. Review on Agriculture and countryside in our changing world. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1) ISSN 1788-5345. CD Issue pp 1-6.

 34. Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Milošević Nada (2010): Measures for increase of degraded soil biogenity. Proceedings of 1st International Scientific Conference: Soil Tillage-Open Approach, 09-11 September, 2010., Osijek, Croatia. ISBN: 978-953-6331-83-3. Published by: Croatian Soil Tillage Reasrch Organizat. Editors in Chief: Doc.dr.sc. Irena Jug, Doc. Dr.sc. Vesna Vukadinović. pp 1-7.

 35. Paraušić Vesna, Cvijanović D., Cvijanović Gorica (2010): Role of government in clusters initiatives in Serbia. 2nd International Conference: “Valis Aurea”, Focus on Regional Development, Proceedings. 3rd September, Pozega –Vienna, Croatia  Austria, 2010. ISBN 978-953-7744-06-9, ISBN 978-3-901509-76-6, Editor Branko Katalinic. pp. 1053-1059.

 36. Trifunović G., C. Mekić Radica Dedović, Gorica Cvijanović (2010): Some of the new technologies and their significance in intensive livestock production.Conferinţa internaţională Competitivitatea Economiei Agroalimentare şi rurale în condiţiile crizei mondiale,Ediţia a II-a Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, Centrul de Excelenţă pentru analize şi politici regionale, Institutul de economie agrară al Academiei Române,  Institutul de Economie agrară, Belgrad, Serbia, Universitatea de Stiinţe agronomice din Belgrad, Serbia, Institutul de cercetare pentru economia agriculturii şi dezvoltare rurală, Bucureşti, asa, ISBN 978-606-505-374-8 Editura ASEBucureşti, 24-25 septembrie 2010. www.editura.ase.ro .pp 391- 396.

 37. Dozet Gordana, Cvijanovic Gorica, Balesevic-Tubic Svetlana, Djordjevic Vuk, Djukic Vojin, Popovic Vera (2010): Soybean grain protein content depending on density and variety in ecological production. „Agriculture and Countryside in the Squeeze of Climate Change and Recession” IX Oszkár Wellmann International Scientific Conference Hódmezővásárhely, 22nd April 2010. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Journal of University of Szeged, Faculty of Agriculture. Volume 5. (1) supplement. ISSN 1788-5345. CD Isuue.  pp. 185-189.

 38. Cvijanović Drago, Anton Puškarić, Gorica Cvijanović (2010): Production possibilities and export perspectives of potato in the republic of Serbia, (poglavlje u monografiji. Monografija: “Agriculture in the Process of Adjustment to the Common Agriculture Policy”, University of Sv Kiril and Methodius inSkopje – Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje 2010., Uređivački odbor: prof. Dr Mile Pesevski, prof. Dr DraganGjoševski, prof.Dr Nenad Georgiev, FASF, Skoplje, ISBN 978-9989-845-40-6, COBISS.MK-ID 83531274, CIP: 631 (497.7:4-672EU),Skopje, 2010. pp 37-46.

 39. Cvijanović Drago, Jonel Subić, Gorica Cvijanović (2010): Evaluation of future movements in production of potato and vegetables on the city of Belgrade area, (poglavlje u monografiji).  Monografija:  Agriculture in the Process of Adjustment to the Common Agriculture Policy,  University of Sv Kiril and Methodius in Skopje – Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje 2010., Uređivački odbor: prof. Dr Mile Pesevski, prof. Dr Dragan Gjoševski, prof.Dr Nenad Georgiev, FASF, Skoplje, ISBN 978-9989-845-40-6, COBISS.MK-ID 83531274, UDK: 631 (497.7:4-672EU), Skopje, 2010, pp 46-57.

 40. Cvijanović Gorica, Milošević Nada, Dozet Gordana, Đukić Vojin, Jeločnik Marko (2010): Producers education about microbiological inoculates application in function of soil fertility. „Agriculture and Countryside in the Squeeze of Climate Change and Recession”, IX. Oszkár Wellmann International Scientific Conference Hódmezővásárhely, 22nd April 2010. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Journal of University of Szeged, Faculty of Agriculture Volume 5. (1) Supplement ISSN 1788-5345. CD Isuue. pp 572-577.

 41. Cvijanović Gorica, Savo Vučković, Nada Milošević, Drago Cvijanović, Marko Jeločnik (2010): Growing of Forage Crops in the function of Soil Protection from Degradation. Biotehnology in Animal Husbandry. XII International Symposium of Forage Crops of Republic of Serbia 26-28. May 2010 Kruševac. Izdavači: Institute for Animal Husbadry Institute for Forage Crops, Kruševac, Forage Crops Society; Republic of Serbia, Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko, Czesch Republic, Ministry of Science and Tehnological Development Republic of Serbia. Vol 26 spec. Issue ISSN 1450-9156 UDC 636, 633.3:633.2 . pp 641-648.

 42. Cvijanović Gorica, Milošević Nada, Tintor Branislava, Dozet Gordana, Ivić Milenko (2011): The Importance of Aplication Rizobacteria in Plant Production. International Scientific Symposium of Agriculture/ “Agosym Jahorina, 2011” Proceedings Published by Univerity of Est Sarajevo, Faculty of Agriculture RS, B&H, Academy of Engineering Science of Serbia, Republic of Serbia, University of Belgrade, Fac. of Agriculture Republic Serbia, Institute of Agricultural Economics Republic of Serbia, Balkan Enviromental Association Greece, Balkan Scientific Associtation of Agricultural Economics Republic of Serbia. ISBN 978-99938-670-9-8, CIP 631(082)(0.034.2), COBISS.BH-ID 2336792, Jahorina, November 10-12. 2011. pp. 139-145.

 43. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica, Puzić Goran (2011): Analiza stanja i mogućnosti razvoja poljoprivrede u opštini Bačka Topola. Ekonomika poljoprivrede, specijalni broj-1, I Book God./Vol. LVIII, UDC 338.43:63, YU ISSN 0352-3462, UDK: 631.Izdavač: Institut za ekonomiku poljoprivrede-Beograd i dr.Urednik: prof. Milan Milanović, Ph.D. pp. 88-95.

 44. Komazec Gordana, Goran Puzic, Gorica Cvijanovic, Gordana Dozet, (2011): The importance of media in the waste management in Sombor municipality. XII International ECO-Conference, 21st-24th September 2011, Ekološki pokret, Novi Sad,. CIP 502.22 : 711.4 ( 082 ), COBISS. SR-ID 266152199, ISBN 978-86-83177-44-8 pp. 63-70.

 45. Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Cvijanović Drago, Puzić Goran (2011): Inportance of application of Nitrogen-fixing from the Ecological and Economic aspects in a System of Sustainable Agriculture and Rural Development. Proceedings. 9th International Scientific Conference Serbia facing the challenges of globalization and Sustainable Development, Belgrade, November 25th 2011, Megatrnd univerzitet, Beograd. CIP 502.131.1(082); 339.923:061. 1EU (497.11) (082);338.1(497.11)(082);338.124.4(100)(082) ISBN 978-7747-445-4 COBISRS-ID 187614732. pp. 317-323.

 46. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica, Đukić Vojin (2011): Effect of Maturity Groups on Protein Content in Organic and Conventional Production. Proceedings. 9th International Scientific Conference Serbia facing the challenges of globalization and Sustainable Development, Belgrade, November 25th 2011, Megatrnd univerzitet, BeogradCIP 502.131.1(082); 39.923:061.1EU (497.11)(082);338.1 (497.11)(082);338.124.4(100)(082) ISBN 978-7747-445-4 COBISRS-ID 187614 732. pp. 369-373.

 47. Dozet Gordana, Jelena Bošković, Gorica Cvijanović, Ljiljana Kostadinović, Vojin Đukić, Vera Popović (2011): Effect of pre-sowing fertilization to the level of pea lodging. Procidings. 46th Croatians and 6th International Symposiu on Agriculture. Section 4.: Vegetable growing, Ornamental, Aromatic and Medicinal Plants. CD supplement. Opatija, Croatia, ISBN 978-953-6135-71-4 http: //sa. agr. hr/pdf/2011/sa2011_p0407.pdfIzdavač: Univerzitet u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, R.Hrvatska. pp. 516-519.

 48. Đorđević Snežana, Stanojević Dragana, Najdanovska Olga, Cvijanović Gorica, Radan Zvonko (2013): Activation parameters of phosphomonoesterase activity in differentsoil tipes, Proceedings of 2nd International Scientific Conference: Soiland Crop Management Adaptation and Mitigation of Climate Change Osijek ISBN 978-953-7871-10-9 Croatia 26-28. September, 2013 pp 178-183

 49. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica, Djukić Vojin, Cvijanovic Drago, Kostadinovic Ljiljana (2014): Effect of microbial fertilizer on soybean yield in organic and conventional production. Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences, Special Issue 1, ISSN 2148-3647.2014, pp. 1333-1339. http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/12/TJANS-127-1333-1339.pdf

 50. Cvijanović Marija, Đukić Vojin, Marinković Jelena, Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Dragičević Vesna (2014): The importance of using organic inputs and electromagnetic waves in soybean production. Proceedings of 7th International scientific/profesional conference: Agricultural in nature and environment protection, 28th-30th May, Vukovar, Croatia,. ISSN 1848-5456. Pp 241-246

 51. Drago Cvijanović, Branko Mihailović, Gorica Cvijanović (2014): „Analysis of the market infrastructure and agro-technical equipment development in Obrenovac“, The 6th International Scientific Conference „ECONOMY AND POLITICS“, Proceedings, Belgrade, June 2014. Higher Educational Institution for applied studies of Enterpreneurship, Belgrade, Karadjordjeva 71, ISBN 978-86-86707-60-4; CIP 338.2(082); 339.923(4)(082); 339.9(082); COBISS.SR-ID 207731468; str.277-284.

 52. Izeta OMEROVIC, Bozidar MILOSEVIC, ZVONKO SPASIC, GORICA CVIJANOVIC, DRAGAN CIRKOVIC (2014): EFFECTS OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS ON THE PRODUCTIONPERFORMANCE OF FATTENING CHICKENS Book Proceedings of Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“ISBN 978-99955-751-9-9 CIP 631(082)(0.034.2) COBISS.RS-ID 4641816 October23-26.2014. pp 859-863

 53. 6. Dozet Gordana, G.Cvijanovic, M.Vasic, N.Djuric, S.Jaksic, V.Djukic (2015): Effect of microbial fertilizer application on yield of bean (Phaseolus vulgaris L.) in organic production system. Proceedings of XXIII International Conference »Ecological Truth«, 17-20 June 2015, Kopaonik, Serbia,. ISBN: 978-86-6305-032-7. COBISS.SR-ID 215721740. CIP 502/504(082), 613(082). Рр. 501-507

 54. 7. Cvijanovic Gorica, J. Marinkovic, G.Dozet, V.Djukić, N.Djuric, M. Cvijanovic (2015): Effect of microbial fertilizer application on yield of bean (Phaseolus vulgaris L.) in organic production system. Proceedings of XXIII International Conference »Ecological Truth«, 17-20 June 2015, Kopaonik, Serbia,. ISBN: 978-86-6305-032-7. COBISS.SR-ID 215721740. CIP 502/504(082), 613(082). Рр. 508513

 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34)

 1. Grupa autora i Gorica Cvijanović (1991): Primena mulč folije u proizvodnji semenskog kukuruza i njen uticaj na ukupnu mikrofloru zemljišta. III Jugoslovenski simpozijum mikrobne ekologije, Dorjan, 16-19 Oktobar 1991. Zbornik izvoda radova, str. 26.

 2. Cvijanović D., Gorica Cvijanović (1992): Tendencije u produktivnosti rada u ratarskoj proizvodnji jugoslovenske poljoprivrede. Savetovanje mladih istraživača Srbije, SMIS92 Zemljište-Biljka-Voda, problemi i zahtevi. Zbornik rezimea, st. 90.

 3. Cvijanović Gorica, Ž. Jovanović, M. Tolimir (1998): Delovanje TMTD-a i kaptana na rast nekih heterotrofnih bakterija u rizosferi korena kukuruza. Zbornik rezimea.IV savetovanje agronoma Republike Srpske, Banja Vrućica-Teslić, 10–14. mart 1998. Str. 126.

 4. Cvijanović D.,Ž. Jovanović, Gorica Cvijanović, M Vesković(1998): Strategija marketinških aktivnosti firme „X“ – primer prodaje tomasfosfata na tržištu Jugoslavije i Republike Srpske. Zbornik rezimea. IV savetovanje agronoma Republike Srpske. Banja Vrućica – Teslić, 10–14. Mart, 1998. Str. 33.

 5. Cvijanović Gorica, B. Lalević (2000): Uticaj fungicida na bazi kaptana i tirama na rast gljiva iz rizosfere kukuruza. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Banja Luka, Zbornik rezimea br. 3. god. I 2000. Teslić, 13-17.03.2000. str. 73-74.

 6. Jovanović Ž., Gorica Cvijanović, M. Vesković, D. Kovačević (2000): Uticaj mera hemijske popravke kiselih zemljišta na gajenje ZP hibrida kukuruza. Zbornik saopštenja.Poljoprivreda Republike Srpske 2000. godine. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Teslić, 13-17. mart 2000. str. 89-90.

 7. Dojčinović Nataša, D. Cvijanović, Gorica Cvijanović (2001): Tendencije u strukturi spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskih proizvoda Srbije i Republike Srpske. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Zbornik rezimea. Teslić 2001. str. 54-55.

 8. Cvijanović Gorica, M. Govedarica, Nada Milošević, Ž. Jovanović (2001): Mikrobiološka aktivnost zemljišta pod kukuruzom i pšenicom pri inokulaciji daizotrofima. Knjiga apstrakta X Jubilarni Kongres Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta (JPDZ), Vrnjačka Banja, 22-26.10.2001. Zbornik rezimea .

 9. Jovanović Ž., Gorica Cvijanović, D. Kovačević, D. Milošev (2001): Uticaj plodoreda na prinos kukuruza u sistemu održive poljoprivrede. Abstrakt I Međunarodni sipozijum «Hrana u 21. veku», 14-14.11.2001., Subotica str. 90.

 10. Cvijanović D., Nataša Dojčinović, Ljiljana Radović, I. Đorđević, Gorica Cvijanović, (2001): Marketing u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Abstrakts. Međunarodni sipozijum «Hrana u 21. veku», 14-14.11.2001. godine Suboticastr. 96.

 11. Cvijanović G., Ž. Jovanović, M. Govedarica, N. Milošević, and D.Cvijanović (2004): Ecological and economic effects of the bacterisation application within a system of sustainable agriculture. International Confference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes. Septembr, 19-24, 2004, Novi Sad, str.73.

 12. Cvijanović G, N. Milošević, D.Cvijanović, LJ. Prijić (2004): The Bacterization of Maize Seeds in the Sistem of Environmental Preservation. 4th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, pp.168.

 13. Hojka Z., D.Bogdanović, M. Mirić, S. Sredojević, V. Dragićević, and G.Cvijanović(2004): Effects of fertilisation dates and nitrogen forms on seed weight and germination capabilition of maize inbred lines. Abstracts, 27th ISTA Congress Seed Symposium, Budapest, Hungary, Maj 17th-19th, 2004, str.77.

 14. Prijic Lj., M. Srebric, B.Vucelic-Radovic, M. Barac, G.Cvijanovic, V. Peric, S. Stanojevic (2005):Changes in soya bean seed under unfavoarable conditions,XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23. July, 2005. pp 653.

 15. Cvijanović Gorica,Milošević Nada, Jarak Mirjana(2005): The importance of diazotrophs as biofertilisers in the maize and soybean production. International Maize Conference: Accomplishments and Perspectives, Book of Abstracts, Belgrade, 26-28.11.2005. godine, pp.57.

 16. Cvijanovic Gorica,  Nada Miloševic,  Drago Cvijanovic & Miladin Veskovic(2005): The importance of maize seed inoculation with free nitrogen fixers within the system of environmental protection. The Sixth European Meeting on Environmental Chemistry, Belgrade, Serbia and Montenegro, december, 6-10. 2005. pp.55.

 17. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Blažo Lalević (2006): The Changes of Soil Biogenity Parameters After Herbicide Tretment. 70th Anniversary of plant Protection Institute and Annual Balkan Week of Plant Health. Book of Abstracts. Plant Protection Institute, May 28-31. 2006. Kostinbrod, Bulgaria, pp 45.

 18. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Mirjana Jarak (2006): The inportance of diazotrophs as Biofertilisers in the maize and soybean production. Book of Abstracts of the Symposium with International participation-Improvement of Agricultural production in Kosovo and Metohia. Vrnjačka Banja, 26-29. juni, 2006. pp. 96.

 19. Subić Jonel, Drago Cvijanović, Gorica Cvijanović (2007): The Agrocultural Significance in Economy of Vojvodina. 100th Seminar of the EAAE Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe. Proceedings of Plenary Papers. ISBN 978-86-86087-03-4, CIP 631(4)(082) 338.43(4)(082), 21st-23rd June 2007., Novi Sad, Serbia, str.72.

 20. Miloševic A. Nada, Tintor B.Branislava, Cvijanovic T. Gorica (2007): Effect of nickl on microbial activity of soil. 11th International Symposium on Microbial Ecology-ISME-11, Vienna, Austria, August 20-25.2006, pp A73.

 21. Cvijanovic Gorica, Milosevic Nada, Dragicevic Vesna, (2007): The Significance of associative Nitrogen Fixators in Agricultural Production. 11th International Symposium on Microbial Ecology-ISME-11, Vienna, Austria, August 20-25.2006 pp A124.

 22. Cvijanovic T. Gorica, Cvijanović V. Drago, Cecic Z. Nataša (2007): Activity of Microbes-Indicator of Possible Soil Degradation. 11th International Symposium on Microbial Ecology-ISME-11, Vienna, Austria, August 2007.pp A420.

 23. Cvijanović Gorica, Jonel Subić, Gordana Dozet (2008): The significance of nitrogen–fixer as a biofertilizer in organic production. International Symposium on New Researches in Biotechnology, Ministry of Edudation and Research, University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest. Special Volume, Bucharest, 2008, ISSN 1224-7774, pp 118.

 24. Dozet Gordana, Balešević-Tubić Svetla, Cvijanović Gorica, Đukić Vojin, Popović Vera (2008): Influence of Row Distance and Sort on Number of Soybean Grain in irrigation Conditions. The Secund Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environmrnt. June 22-24, Novi Sad, Serbia, pp.67.

 25. Cvijanovic Drago, JonelSubic, Gorica Cvijanovic(2009): Evaluation of future movements inproduction of potato and vegetables on Belgrade area. Proceedings of abstracts. III Inter-Departmental meeting of Agricultural Economists University SS Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje, ISBN 978-9989-845-39-0, 10-12. Septembar, Ohrid-Republic of Macedonia. pp 11.

 26. Cvijanovic Drago, Anton Puškarić, Gorica Cvijanovic(2009): Possibilities of production and perspektives of potato export from Republic of Serbia. Proceedings of abstracts. III Inter-Departmental meeting of Agricultural Economists University SS Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje, ISBN 978-9989-845-39-0, 10-12. Septembar 2009, Ohrid-Republic of Macedonia. pp10.

 27. Subic Jonel, DragoCvijanovic, Gorica Cvijanovic (2009): The Scenarios of Livestock Movements of the City of Belgarde Area. Proceedings of abstracts. IV International Symposium of Livestock Production, University SS Cyril and Methodius Institute of animal science-Skopje, ISBN 978-9989-9688-7-7, Septembar, 9-12.2009. Struga, Republic of Macedonia. pp 273.

 28. Dozet Gordana, Boskovic Jelena, Kostadinovic Ljiljana, Cvijanovic Gorica, Đukić V., Zecevic Veselinka, Djordjevic V. (2009): Influence of growing space on 1000-kernel weight of soybean under irrigated conditions. Proceedings of the International Scientific Conference on “Agriculture and Countryside in our changing World”. Hódmezovásárhely, Hungary. 24 April. 2009. Section 4: Plant Science and Horticulture. ISSN 1788-5345.pp 47.

 29. Cvijanović Drago, Mihajlović Branko, Cvijanović Gorica (2012): General trends of agricultural-food products market in Serbia, thried International Scientific Symposium “Agrosym 2012” Jahorina, Republic of Serpska Bosnia and HerzegovinaNovember 15-17 2012. 10.7251/AGSY1203630C UDK 338.439.4:663/664(497.11) CIP 631(082)(0.034.2) ISBN 978-99955-751-0-6 COBISS.BH-ID 3336984 pp. 125

 30. Cvijanović D., Mihailović B., Cvijanović G., (2013), Analiza razvoja tržišne infrastrukture i agrotehničke opremljenosti u opštini Obrenovac,  Zbornik sažetaka, II Internacionalni simpozijum i XVIII Naučna konferencija agronoma Republike Srpske,Trebinje, 26.-29.mart 2013.godine, ISBN 978-99938-93-26-4, COBISS.BH-ID 3598360, str.88-89

 31. Cvijanović Gorica Dozet Gordana (2013): Ecological specificities and permaculture in function of organica griculture International Scientific Conference Book Abstract of International scientific confernce: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region. @Sustainable Agriculture and rural Development in terms of the Republic of Serbia Strategic Goals realiyation within the Danube Region ISBN 978-86-6269-027-2 December, 5-7th Topola, Serbia, 955-972. .pp 56

 32.  6. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica (2014): Swot analysis in the function of sustainable agriculture development in the municipality of Kanjiza. Thematic Book of Abstracts of International Scientific Conference: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region, Institut of Agriculture Economics, Belgrade, 5th-6th June, Belgrade, Serbia,. ISBN 978-86-6269-035-47CIP 631(048338.434(497)(048) 502.131.1(048)338.43(048) 338.23:631(048)COBISS.SR-ID 207386124 pp 41

 33. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica, Đukić Vojin, Cvijanović Drago, Kostadinović Ljiljana (2014): Effect of microbial fertilizer on soybean yield in organic and conventional production. Book of Abstract of AGRIBALKAN, BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, 08-11 September, 2014, Edirne, Turkey, pp.199. (Organized by Trakya University with Namık Kemal University, Onsekizmart University – Turkey, Agriculture University of Plovdiv, Trakia University-Stara Zagora – Bulgaria, Democritus University of Thrace – Greece and with contribution of other Balkan Institutions…)

 34. Cvijanović Marija, Dozet Gordana, Cvijanović Gorica Đukić Vojin, Vasić Mirjana, Popović Vera, Jakšić Snežana (2014): Yield of bean (Phaseolus vulgaris L.) in ecological production according to environment conservation Book of Abstracts 6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes September 29 – October 2, 2014, Zagreb, Croatia. ISBN-978-953-7878-20-7 pp 22

 35. 8. Mirjana Vasić, Srđan Šeremešić , Gordana Dozet, Jelena Marinković, Simonida Đurić , Gorica Cvijanović, Vladan Ugrenović , Maja Manojlović (2015): Bean in organic and conventional farming Book of abstracts IV International SYmposium and XX Scientific-Professional conference of Agronomists of Republic of Srpska ISBN 978-99938-93-30-1 COBISS.RS-ID 4836632 March 2 nd – 6 th, 2015 Bijeljina, Bosnia and Herzegovina pp 98-99

 36. 9. Cvijanović G., Dotet G., Đukić V., Đurić N., Ninkov J. (2015): The possibility if different cultivation field crops on technogenic soil, Book of Abstracts, 2nd International Symposium for Agriculture and Food ISAF org. Faculty of agricultural sciences and food 7-9. October 2015, Ohrid Republic of Macedonia ISBN 978-9989-845-90-1 pp 236

 37. 10. Dozet G., Cvijanović G., Jakšić S., Đukić V., Kaluđerović D. (2015): Impact of Trichoderma atroviride and effective microorganisms the yield of pepper (Capsicum annuum L.) in the greenhouse, Book of Abstracts, 2nd International Symposium for Agriculture and Food ISAF org. Faculty of agricultural sciences and food 7-9. October 2015, Ohrid Republic of Macedonia ISBN 978-9989-845-90-1 pp 164

 

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја, научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације М40

Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног текста у облику монографије.. М42

 1. Цвијановић Драго, Цвијановић Горица, Антон Пушкарић (2011): Маркетинг и еколошка пољопривреда. Институт за економику пољопривреде, Монографија, Издавач Институт за економику пољопривреде. Рецезенти: Проф.др Перо Петровић, Проф. др Ђорђе Гламочлија. ISBN978-86-82121-96-1 CIP 658.8;631.147 COBISS.RS-ID-185934092 , str. 1-395.

 2. Puzić Goran, Dozet Gordana, Cvijanović Gorica (2011): Istorijski razvoj i upravljanje komunalnom infrastrukturom opštine Sremska Mitrovica. Monografija. Izdavač: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd. ISBN 978-86-82121-94-7, Recezenti: prof. dr Saša Kicošev i prof.dr Zoran Bingulac. Deo istraživanja na projektu III 46006: „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva RS u okviru dunavskog regiona“, finansirano od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. CIP 351.824.11(497.113); 711.7/8(497.113)(091) COBISS.SR-ID 183788044. str. 1-238.

 3. Milanović Milan, Cvijanović Drago, Cvijanović Gorica (2008): Prirodni resursi, ekonomija-ekologija-upravljanje. Monografija. Beograd, ISBN 978-86-82121-54-1;CIP 502.131.1 (330.15:33)COBISS.SR-ID 147082508. Izdavač: Institut za ekonomiku pljoprivrede Beograd. str 1-301.

 4. Цвијановић Горица, Дозет Гордана, Цвијановић Драго (2013):„Менаџмент у органској биљној производњи“, Монографија, Институт за пољопривреду Београд, CIP 631.147; ISBN 978-86-6269-020-3; COBISS.SR-ID 197065740; Beograd. – 366 str.

 

Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја….М45

 1. Videnović Živorad, Života Jovanović, Gorica Cvijanović, Lidija Stefanović, Milena Simić (2007): Doprinos nauke razvoju savremene tehnologije gajenja kukuruza u Srbiji. Poglavlje u monografiji: Nauka osnova održivog razvoja. (ISBN 978-86-87109-22-1, CIP 633.1-152.3 (082), 502.131.1:633. 1 (082) COBISS.SR-ID 143994380. str. 267-287.

 2. Glamočlija Đorđe, Milena Glamočlija, Gorica Cvijanović (2011): Heljda. Monografija. Izdavač: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu. Recezenti: dr Slobodan Dražoć, dr Vladimir Filipović. ISBN 978-86-7834-128-1 COBISS.RS-ID-185003020 CIP 641.5(083.12):633.12 . str. 1-83.

 

Радови објављени у водећим часописима националног значаја (М51)

 1. Cvijanović D., Gorica Cvijanović, (1989): Soja kao alternativna kultura italijanske i evropske poljoprivrede. Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, YU ISSN 0300-0370 (3-4) 67-72, UDK 338.43:633.34 (45).

 2. Grupa autora i Gorica Cvijanović, (1991): Hidrotehničke melioracije zamljišta kao faktor stabilne i veće poljoprivredne proizvodnje. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, YU ISSN 0352-3462 UDK 626.8:631:15, Vol. 38. (11-12) ,pp. 607-616.

 3. Cvijanović Gorica, M. Govedarica, Nada Milošević, Ž. Jovanović (2001): Microbiological activity of soil under maize and wheat inoculated with diazotrophs. Zemljište i biljka, Vol. 50. No 3. 2001. str. 189-201.

 4. Cvijanović Gorica, M. Govedarica, Nada Milošević, D. Cvijanović (2001): Importance of maize bacterisation within the sustainable agriculture system. Mikrobiologija, Vol 38, No1.

 5. Cvijanović Gorica, Mitar Govedarica , Nada Milošević, Drago Cvijanović, 2003: Importance of maize bacterisation within the sustainable agriculture system. Mikrobiologija, Vol 38, No , Beograd.

 6. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Milena Simić, Lalević Blažo, and Ljubiša Prijić (2004): The microbiological activity in the rhizosphere soil under the soybean crop after the application of herbicides. Acta Herbologica, Vol.13. No.1, str.251-259.

 7. Milošević Nada, Mitar Govedarica and GoricaCvijanović (2004): Microorganisms as indicators of herbicide effect on biological activity of soil. Acta Herbologica, Vol.13. No.1, str.244-249.

 8. Cvijanović Gorica, ŽivotaJovanović, Mitar Govedarica, Nada Milošević, Drago Cvijanović (2005): Ecological and economic effects of the bacterisation application within a system of sustainable agriculture. International Conference Agriculture and European integration processes. Savremena poljoprivreda, Novi Sad. UDC: 63 (497,1) (051).540.2. Časopis za poljoprivredu. 0350-1205-YU ISSN, Vol.3-4, br.1. pp.115-120.

 9. Cvijanović Gorica, NadaMilošević, Miladin Vesković, Drago Cvijanović (2006): The inportance of the diazotrophs application with the system of sustainable agriculture. Zemljište i biljka, 2006. UDC 631.46. Vol. 55, No.3. pp 45-52.

 10. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Ivica Đalović, Blažo Lalević(2006): The Dynamics of Soil Microorganisms Related to the Applied Herbicides. Herbologia. UDK 63/66, ISSN 1840-0809. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina. Vol 7, No2, pp 49-56.

 11. Milošević Nada, Gorica Cvijanović and Branislava Tintor (2006): Herbicides Effects on Microbial activity in Agricultural Soil. Herbologia. UDK 63/66, ISSN 1840-0809. Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina. Vol 7, No2, pp 57-70.

 12. Milošević Nada, Sekulić Petar, Cvijanović Gorica (2010): Mikroorganizmikaobioindikatorizagađujućihmaterijauzemljištu.ZbronikradovaInstitutazaratarstvoipovrtarstvo, NoviSad. 2010:47 (1) CIP 631/635 (051) ISSN:0354-7698; ISSN 1821-3944 UDK: 631/635(051).str. 49-55.

 13. Dozet Gordana, Gorica Cvijanović, Svetlana Balešević-Tubić, Vojin Đukić (2012): Effect of Previous Crop Fertilization With Nitrogen and Seed Tretmens With Co and Mo on the Morphological Characteristics of Soybean. Field and Vegetable Crops Research, Institut for field and vegetable crops, Novi Sad, 49(1),. ISSN 1821-3944, UDK: 631/635(051), doi: 10.5937/ratpov49-1192 str. 6-11

 14. Ljiljana KOSTADINOVIĆ, Lazar RUŽIČIĆ, Gordana DOZET, Gorica CVIJANOVIĆ (2013): S ustainable agricultural production of medicinal herbs. Journal Agriculture & Forestry, PodgoricaVol. 59. ISSN 0554-5579 (Printed)  ISSN 1800-9492 (Online) Issue 3: pp.193-205, http://www.agricultforest.ac.me/journal_details.php?id=175,

 15. Vojin H Đukić,  Svetlana Balešević-Tubić, Zlatica Miladinov,  Gordana Dozet, Gorica Cvijanović, Vuk Đorđević, Marija Cvijanović  (2014): Soybean production – a possibility to economize the use of mineral fertilizers    doi:10.5937/ratpov51-6803

 16. Vojin Djukic, Marija Cvijanovic, Jelena Marinkovic, Gorica Cvijanovic, Gordana Dozet, Miladinov Zlatica (2015): Application of low frequency electromagnetic waves (LFEV) AND Biological inputs in the Production of Soybean ISSN 0554-5579 (Printed) ISSN 1800-9492 (Online) Vol. 61/Issue 1 Journal „Agriculture and Forestry“ UDC (UDK) 635.657:631.816.3 pp 7-15

 

Радови објављени у часопису националног значаја (М52)

 1. Cvijanović D.,Ž Jovanović, Gorica Cvijanović, M. Vesković (2000): Strategija marketinških aktivnosti firme „X“ primer prodaje tomasfosfata na tržištu Jugoslavije i Republike Srpske. Agroznanje I (1): str. 85-93.

 2. Cvijanović Gorica, Ž. Jovanović, M. Tolimir, G. Vasić (2000): Delovanje TMTD-a i KAPTAN-a na rast nekih heterotrofnih bakterija u rizosferi korena kukuruza. Agroznanje (nauka—poljoprivreda-iskustvo), God I, br. I: 65-71.

 3. Cvijanović Gorica, Lalević, B. (2001): Uticaj fungicida na bazi kaptana i tirama na rast gljiva iz rizosfere kukuruza. Agroznanje, Banja Luka, br. 3. god. I 2000. str. 144-150.

 4. Cvijanović Gorica, M. Govedarica, Nada Milošević, Ž. Jovanović (2002): Značaj inokulacije semena kukuruza diazotrofima, Agroznanje III br. 1, Banja Luka, str. 52-61.

 5. Dojčinović Nataša, D. Cvijanović, Gorica Cvijanović (2002): Tendencije u strukturi spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskih proizvoda Srbije i Republike Srpske. Agroznanje III, br. 2, Teslić 2001. str. 103-114.

 6. ЦвијановићГорица,НадаМилошевић, ДрагоЦвијановић, ЉубишаПријић (2005):Значајбактеризацијесеменасојеуциљуочувањаземљиштакаопољопривредногресурса. Agro-knowledge Journal University of Banjaluka, Faculty of Agriculture. Agroznanje, vol.6., br.1. str. 75-84.

 7. Cvijanović Drago, Gorica Cvijanović, Rajko Mišković (2004): Značaj transporta u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Časopis Saveza inženjera Srbije i Crne Gore. LIX 2004, UDC: 62(062.2)(497.1) Yu ISSN 0040-2176. str.399-404.

 8. Cvijanović Gorica, Ljubiša Prijić, Mirjana Srebrić, Vesna Perić, Đorđe Glamočlija, Drago Cvijanović(2004): Folijarno prihranjivanje kukuruza, gajenog u trakama sa leguminozama radi proizvodnje stočne hrane. Acta Agriculturae Serbica, YU ISSN 0354-9542. Vol. IX,17, str.337-342.

 9. Cvijanović Gorica, Drago Cvijanović, Jonel Subić (2006): Različiti sistemi đubrenja u proizvopdnji kukuruza u funkciji održivosti poljoprivrede i ruralnih naselja. UDC 631.895:633.15. Ekonomika poljoprivrede. (525-934) 2006., Beograd, UDC 338.43:63 YU ISSN 0352-3462. God/Vol. LIII, No. 3, str.903-913.

 10. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, and Mirjana Jarak (2007): The importance of diazotrophs as biofertilisers in the maize and soybean production. UDC 575: 633. Genetika, vol. 39, No.3, pp.395-404.

 11. Tintar Branislava, Milošević Nada, Sekulić Petar, Marinković Jelena, Cvijanović Gorica (2007): Mikrobiološka svojstva černozema na lokalitetima u okolini Novog Sada. Zbronik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Vol. 43, 2007. ISSN: 0354-7698, UDK: 631/635(082). str. 311-318.

 12. Milošević Nada, BranislavaTintar, DušanDozet, GoricaCvijanović, (2007): Mikobiološkasvojstvazemljištaprirodnihtravnjaka.ZbronikradovaInstitutazaratarstvoipovrtarstvo, NoviSad.Vol. 44, No. I, 2007. CIP 631/635 (051) ISSN: 0354-7698, UDK: 631/635(051), str. 541-546.

 13. Najdenovska Olga, Đorđević Snežana, Gorica Cvijanović (2010): Overall heavy metal content and biochemical actitity in the soil planted with potato. Zemljište i biljka. Vol. 59 No.3., UDK-631 YU ISSN 0514-6658.COBISS.SR-ID 338701. pp 151-156.

 14. Đorđević Snežana, Olga Najdenovska,  Gorica Cvijanović (2010): The influence of cacaron and starone herbicides od microflore in soil grown with vineyard. Zemljište i biljka. Vol. 59, No.3., UDK-631 YU ISSN 0514-6658. Izdavač: Acta biologica Jugoslavica, COBISS.SR-ID 338701. Pp.157-165.

 15. GalonjaCoghillA. Tamara, Kostadinović M. Ljiljana,Cvijanović T. Gorica, Bošković Z. Jelena, ParkinL. Jane (2011):ELF electro-magnetic fields as stress factors in some yeasts and molds.ProceedingsfornaturalSciences,MaticaSrpskaNoviSad.No. 120.UDC 663.14 DOI: 10.2298/ZMSPN1120147G.pp 147-155.

 16. Paunović A.,Knežević D., Jelić M., Madić Milomirka, GoricaCvijanović, Đalović I. (2009): Theeffectofnitrogennutritionandsowingdensityontheproportionofclassigrainsinmaltingbarley. ActaAgriculturaeSerbica, Vol. XIV, 27. (ISSN 0354-9542) (UDC: 633.16: 631.84).pp 11-16.

 17. Dozet Gordana, Cvijanović Gorica, Cvijanović Drago,
  Bošković Jelena, Popović Vera (2013): Prinos i sadržaj ulja u
  zrnu soje kod organskog i konvencionalnog načina gajenja. Agroznanje,
  vol. 14, br. 1,. UDK: 633.34-155.9, DOI: 10.7251/AGRSR1301069D.    str. 69-76

 18. Đurić N., Prodanović S., Hristov N., Cvijanović G., Matković M., Đekić V. (2015): Analiza održanja genetičkog identiteta elektroforezom proteina pri sortnoj reprodukciji pšenice. Zbornik naučnih radova, Vol. 21, br. 1-2, 71-77.

 19. Đurić N., Trkulja V., Cvijanović G., Đekić V. (2015): Nova sorta ozimog tritikalea PKB Kardinal stvorenog i Institutu PKB Agroekonomik. Zbornik naučnih radova, Vol. 21, br. 1-2, 95-

 20. Nenad Đurić, Gorica Cvijanović , Gordana Dozet , Mirela Matković , Vera Đekić2 , Vesna Trkulja (2015): Sorte ozimog tritikalea stvorene u Institutu PKB Agroekonomik, SELEKCIJA I SEMENARSTVO, Vol. XXI (2015) broj 1 str 9-17

Радови у научном часописуМ53

 1. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Drago Cvijanović, Goran Todorović (2007): Biološka fiksacija azota imperativ u sistemu održivosti. Poljoprivrene aktuelnosti, sv. 3-4. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, UDC-631.147; 631. 46 1.5, ISSN 0354-6438, COBISS.SR-ID 102517255, str 84-94.

 2. Đukić Vojin, Balešević-Tubić Svetlana, Cvijanović Gorica, Đorđević Vuk, DozetGordana, Popović Vera, Tatić, M. (2010): Sadržajuljausemenusojeuzavisnostiodprimenjenogazota. Časopiszaindustrijubiljnihulja, mastiiproteina.Uljarstvo.UDK 633.85+664.3 ISSN 0351-9503, Vol. 41, broj 1-2 (2010), str 19-22.

 3. Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Đukić, V., Đorđević, V., Cvijanović, Gorica, Kostić, M., Ilić, A. (2012): Tehnološki kvalitet NS sorti soje. Journal of edible oil industry Uljarstvo, vol. 43, broj 1-2 (2012), str. 3-6. 

 

 

Зборници скупова националног значаја М60

 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини М61

 1. Cvijanović Gorica, Gordana Dozet, Anja Gligić (2011): Rekultivisana zemljišta-mogućnost razvoja poljoprivrede, turizma i ostalih delatnosti. VI Međunarodni naučni skup Mediteranski dani Trebinje 2011. Tematski zbornik Turizam i ruralni razvoj: savremene tendencije, problemi i mogućnost razvoja. ISBN 978-99955-664-2-5, CIP 338.48 (082) COBISS.BH-ID 2222360 Trebinje, 07-08. Oktobar 2011, str 43-54.

 

Радови саопштен на скупу националног значаја штампан у целини (М63)

 1. Cvijanović D., Gorica Cvijanović (1989): Mehanizacija individualnog se

ktora kao uslov daljeg razvoja poljoprivredne proizvodnje. Zbornik radova sa simpozijuma: «Mehanizacija u agrokompleksu», Aranđelovac, str. 18-26.

 1. Grupa autora i Gorica Cvijanović (1991): Pedološko-irigacione karakteristike sistema za navodnjavanje «Zemun Polje». Zbornik radova sa savetovanja «Aktuelni problemi tehnike navodnjavanja i izbor opreme», Negotin, Mart 1991. str. 131-142.

 2. Jovanović Ž., M Vesković, Ž. Videnović, P. Jovin, Gorica Cvijanović, Branka Kresović, M. Tolimir (2001): Specifičnost gajenja najnovije generacije ZP hibrida. Zimska škola za agronome, Čačak. Zbornik radova, Vol. 5, br. 5., 2001.

 3. Vesković Miladin, Gorica Cvijanović, Miodrag Tolimir, Života Jovanović, Predrag Jovin(2004): Povećanje proizvodnih sistema kiselih zemljišta pri različitim sistemima đubrenja. Zbornik naučnih radova, 2004. Institut PKB Ageoekonomik, Beograd. Vol.10.br.1, str.65-71.

 4. Tolimir Miodrag, Željko Kaitović, Života Jovanović, Milorad Rošulj, Gorica Cvijanović, Miladin Vesković, Predrag Jovin(2004): ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2003. Godine. Zbornik naučnih radova 2004. Institut PKB Ageoekonomik, Beograd. Vol.10, br.1, str.13-18.

 5. Cvijanović Drago, Vesna Popović, Gorica Cvijanović i Vesna Simonović (2004): Uticaj organizovanja proizvođača cveća na razvoj proizvodnje cveća u Srbiji. VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i Agroindustrija, Velika Plana 01-03. novembar 2004. Zbornik radova. CIP 633/635:60(082) 606:63 (082), str 41-46.

 6. Milošević Nada, Gorica Cvijanović, Cvijanović Drago, Branislava Tintor(2005): Microbial activity-indicator of effect nickel on biological activity of soil. Ecological truth 2005. Scientific and Professional Conference, Borsko jezero, Bor, 01-04. juni, 2005. SCG, CIP 502/504(082) 613 (082), pp 337-341.

 7. Cvijanović Gorica, Blažo Lalević, Nada Milošević (2005): Microorganisms and their significance in the conversation of the agroecological environment. Ecological truth 2005.Scientific and Professional Conference, Borsko jezero, Bor, 01-04. juni, 2005., SCG, CIP 502/504(082) 613 (082), pp 309-312.

 8. Cvijanović Gorica, Miladin Vesković, Nada Milošević (2006): Uticaj različitih nivoa đubrenja na elemente plodnosti zemljišta i prinos kukuruza. Zbornik radova, 2006. ISBN 86-82107-79-1, XI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 3-4. mart 2006. Vol.11.(11-12); knjiga I, str. 253-259.

 9. Milošević Nada, Branislava Tintor, Jordana Ralev, Gorica Cvijanović (2006): Microbiological properties of humoglej and diposole soil at locality Mokrin, EkoIst’ 06, Ecological truth, 04-07.06.2006., Sokobanja. Zbornik radova. ISBN 86-80987-37-9.str.285-230

 10. Vesković Miladin, Gorica Cvijanović, Miodrag Tolimir, Života Jovanović, Predrag Jovin(2004): Povećanje proizvodnih sistema kiselih zemljišta pri različitim sistemima đubrenja. Zbornik naučnih radova, 2004. Institut PKB Ageoekonomik, Beograd. Vol.10.br.1, str.65-71.

 11. Tolimir Miodrag, Željko Kaitović, Života Jovanović, Milorad Rošulj, Gorica Cvijanović, Miladin Vesković, Predrag Jovin(2004): ZP hibridi kukuruza u proizvodnim ogledima 2003. Godine. Zbornik naučnih radova 2004. Institut PKB Ageoekonomik, Beograd. Vol.10, br.1, str.13-18.

 12. Cvijanović Drago, Vesna Popović, Gorica Cvijanović i Vesna Simonović (2004): Uticaj organizovanja proizvođača cveća na razvoj proizvodnje cveća u Srbiji. VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i Agroindustrija, Velika Plana 01-03. novembar 2004. Zbornik radova. CIP 633/635:60(082) 606:63 (082), str 41-46.

 13. Milošević Nada, Gorica Cvijanović, Cvijanović Drago, Branislava Tintor(2005): Microbial activity-indicator of effect nickel on biological activity of soil. Ecological truth 2005. Scientific and Professional Conference, Borsko jezero, Bor, 01-04. juni, 2005. SCG, CIP 502/504(082) 613 (082), pp 337-341.

 14. Cvijanović Gorica, Blažo Lalević, Nada Milošević (2005): Microorganisms and their significance in the conversation of the agroecological environment. Ecological truth 2005.Scientific and Professional Conference, Borsko jezero, Bor, 01-04. juni, 2005., SCG, CIP 502/504(082) 613 (082), pp 309-312.

 15. Cvijanović Gorica, Miladin Vesković, Nada Milošević (2006): Uticaj različitih nivoa đubrenja na elemente plodnosti zemljišta i prinos kukuruza. Zbornik radova, 2006. ISBN 86-82107-79-1, XI Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 3-4. mart 2006. Vol.11.(11-12); knjiga I, str. 253-259.

 16. Milošević Nada, Branislava Tintor, Jordana Ralev, Gorica Cvijanović (2006): Microbiological properties of humoglej and diposole soil at locality Mokrin, EkoIst’ 06, Ecological truth, 04-07.06.2006., Sokobanja. Zbornik radova. ISBN 86-80987-37-9.str.285-230.

 17. Milošević Nada, Gorica Cvijanović, Branislava Tintar (2007): Microorganisms as indicators of soil ecotoxicity. Proceedings. Ecological Truth, 27-30.05.2007. Sokobanja. CIP 502/504 (082) 613 (082), pp 247-251.

 18. Cvijanović Gorica, Savo Vučković,Drago Cvijanović, Nada Milošević, Novica Živković, Verica Živković(2007): Značaj biofertilizatora u biološkoj rekultivaciji. Tematski zbornik, Međunarodni skup Multifunkcinalna poljoprivreda i ruralni razvoj Republike Srpske. CIP 631(497.6)(082), 338.43 (497.6)(082); COBISS.BH-ID 570904; ISBN 978-99938-670-3-6.- Jahorina, 13-14. Decem., 2007. str 457-466.

 19. Kolarić Ljubiša, Nedić Milan, Živanović Ljubomir, Cvijanović Gorica (2007): Prduktivnostsojeufunkcijigustineusevaiinokulacijesemena.XIISavetovanjeoBiotehnologiji, Zbornikradova.CIP 63(082), 60(082), ISBN 978-86-82107-87-3, COBISS.SRID 138143756 Vol. 12. (13). Čačak, 02-03. Mart 2007. str 393-399.

 20. Cvijanović Gorica, NadaMilošević, DragoCvijanović, LjubišŽivanović (2007): Bakterizacijasemenakaomogućadopuna mineralnom đubrenju u ratarskoj proizvodnji. Drugo Međunarodno savetovanje: „Poljoprivreda i lokalni razvoj“. Zbornik radova, 13-15 Septembar,Vrnjačka Banja. str. 277–281.

 21. Milosevic Nada, Branislava Tintorand Gorica Cvijanovic (2008): Effect of inoculation with Azotobacter chroococcum on wheat yield and seed quality. Interational Conference Conventional and molecular breeding of field and vegetable crops. Proceeding (ed. B. Kobiljski) 24-27.11.2008, Novi Sad ISBN 978-86-80417-20-2. pp. 410-413.

 22. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Gordana Dozet (2010):The Role OF Microorganisms for Detoxification of Agricultural Soil,s.XVIII International Scientific and Professional Meeting: „Ecological Truth“ Eco-Ist’10Proceedings Eco-Ist’10, Ecological Truth, 1-4 June 2010. Spa Junakovic, Apatin, Serbia. Nosilac Izdavač University of Belgrade-Technical Faculty in Bor. Editor in chief Prof. Dr Zoran S. Marković. CIP 502 / 504 (082) 613 (082), COBISS.SRID 175499788 ISBN 978-86-80987-79-1. pp. 379-384.

 23. Cvijanović Gorica, Dozet Gordana, Milošević Nada, Lalević Blažo (2010): Značaj mikroorganizama u organskoj proizvodnji. Međunarodni sajam turizma. Mediteranski dani Trebinja, 2010, Međunarodna konferencija Zdrav život. Tematski zbornik. ISBN 978-99955-664-1-8, Trebinje, 08. 04-10. 04. 2010. pp. 86-93.

 24. Cvijanović Gorica, Drago Cvijanović, Dozet Gordana (2011): Some of the characteristics of devastated areas’ reclamation. XIX International Scientific and Professional Meeting: „Ecological truth“ Eco-Ist’ 2011, 1-4 June 2011,. CIP 502/504(082), 613(082). COBISS.SR-ID 183947276. ISBN 978-86-80987-84-2. pp. 389-394.

 25. Milosević Nada, BranislavaTintor, GoricaCvijanović,T. Dimitrijević (2011):EffectAzotobacterChroococcumundergradedlevelsofNitrogenonyieldofWheat.XIX International Scientific and Professional Meeting „Ecological truth“ Eco-Ist’ 2011, 1-4 June 2011, CIP 502/504(082), 613(082). COBISS.SR-ID 183947276. ISBN 978-86-80987-84-2. pp. 306-310.

 26. Roljević Svetlana, Kovačević Dušan, Dolijanović Željko, Cvijanović Gorica, Cvijanović Drago (2011): Uticaj poljoprivredne proizvodnje na zemljište krоz emisiju nitrata. Proceedings. 1st Interanational sciencific Cnoference „Land, usage and Protection, Novi Sad, 21-23.09.2011. CIP 631.4 (082) ISBN 978-86-7892-345-6, COBISS.RS-ID 26624051. str. 142-146.

 27. Milošević Nada, Cvijanović Gorica, Belić M., Tintor Branislava, Marinković Jelena (2011): Uticaj sabijanja zemljišta na mikrobnu populaciju i enzime: aktivnost u agregatima. Proceedings .1st Interanational sciencific Cnoference: „Land, usage and Protection, Novi Sad, 21-23.09.2011. CIP 631.4 (082) ISBN 978-86-7892-345-6, COBISS.RS-ID 26624051. str. 66-70.

 28. Tintor Branislava, Milošević Nada, Marinković Jelena, Cvijanović Gorica (2011): Dehidrogenazna aktivnost i ukupan broj mikroorganizama u zemljištima Srema i južne Bačke. Proceedings. 1st Interanational sciencific Cnoference: „Land, usage and Protection, Novi Sad, 21-23.09.2011. CIP 631.4 (082) ISBN 978-86-7892-345-6, COBISS.RS-ID 26624051. str. 76-80.

 29. Mihajlović Branko, Drago Cvijanović, Gorica Cvijanović (2010): Analiza uticaja konsaltinga na razvoj agrokompleksa Srbije u završnoj fazi tranzicije. Knjiga: Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji. Nosioci Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, Savez samostalnih sindikata Srbije. Za Izdavače Prof. dr Dejan Erić, Prof, dr Gordana Vukelić, Ljubisav Orbović Recezenti Prof. dr Gordana Vukelić, dr Vlastimir Vuković ISBN 978-86-80315-84-3. str. 301-315.

 30. Milošević Nada, Petar Sekulić, Branislava Tintar, Gorica Cvijanović (2008): Monitoring healt/Quality of Soils near industrial zone in the Vojvodina Provincie. Proceedings. Ecological Truth, 01-04.06.2008. Sokobanja. CIP 502/504 (082) 613 (082), COBIS.SR-ID 148634892, ISBN 978-86-80987-57-6. pp .276-280.

 31. Cvijanovic Gorica, Nada Milosevic, Verica Živković (2009): The role microorganisms in biological recultivation soil. Proceedings. Ecological Truth, 31.05-0.206.2009.Kladovo, Srbija. CIP 502/504 (082) 613 (082), COBIS.SR-ID 167497740, ISBN 978-86-80987-69-9. pp. 293-296.

 32. Milošević Nada, Jelena Marinković, Gorica Cvijanović (2009): Aplocation of biofertilizer for legumes: soil quality and health. Proceedings. Ecological Truth, 31.05-02. 06. 2009. Kladovo, Srbija. CIP 502/504 (082) 613 (082), COBIS.SR-ID 167497740, ISBN 978-86-80987-69-9. pp. 400-403.

 33. Mihailović Branko, Drago Cvijanović, Gorica Cvijanović (2010): Analiza performansi preduzeća u agrokompleksu Srbije. Zbornik naučnih radova 2010. Vol. 16. br.1-2, Institut PKB Agroekonomik, Beograd, ISSN: 0354-1320, UDK: 167.7:63,UDC:631+336.77:338.43. str. 265-273.

 34. Đukić Vojin, Balešević-Tubić Svetlana, Cvijanović Gorica, Đorđević Vera, Dozet Gordana, Popović Vera, Tatić Mladen (2010): Sadržaj ulja u semenu soje u zavisnosti od primenjenog azota. Zbornik radova. 51. Savetovanje industrije ulja. Herceg Novi, 27.06. – 02.07., 2010. str. 83-88.

 35. Đukić Vojin, Tatić Mladen, Balešević-Tubić Svetlana, Đorđević Vuk, Petrović Kristina, Dozet Gordana, Cvijanović Gorica (2011): Variranje sadržaja ulja i proteina u semenu soje zavisno od đubrenja. Zbornik radova. 52. Savetovanje industrije ulja, Herceg Novi, 05.–10. jun, 2011. str. 89-93.

 36. Balešević-Tubić Svetlana, Cvijanović Gorica, Đukić V., Đorđević V., Tatić, Mladen, Valan Dragana, Dozet Gordana (2011): Sadržaj i prinos ulja NS sorti soje u 2010. godini. Zbornik radova. 52. Savetovanje industrije ulja. Herceg Novi, 05. – 10. jun, 2011. str. 69-74.

 37. Dozet Gordana, Bošković Jelena, Kostadinović Ljiljana, Cvijanović Gorica, Đukić Voja, Popović Vera, Suturović Edita (2010): Uticaj đubrenja preduseva na sadržaj ulja u zrnu soje. Zbornik radova. 51. Savetovanje industrije ulja, Herceg Novi, 27.06. – 02.07., 2010. str. 97-103.

 

Радови саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (М64)

 

 1. Vesković M., Jovin P., Jovanović Ž., Tolimir M., Cvijanović Gorica (2003): Održivost pojedinih sistema đubrenja u proizvodnji kukuruza sa gledišta povećanja proizvodne sposobnosti kiselih zemljišta. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. „Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane“. 10-14. mart 2003, Teslić. Zbornik saopštenja. Str. 29.

 2. Prijić Lj., Glamočlija Đ., Srebrić Mirjana, Cvijanović Gorica (2003): Agronomska svojstva višeklipih hibrida kukuruza u združenom usevu sa sojom. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. „Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane“. 10-14. mart 2003, Teslić. Zbornik saopštenja. Str. 56.

 3. Cvijanović Gorica, Govedarica M., Milošević Nada, Jovanović Ž., Prijić Lj. (2003): Prinos i komponente prinosa soje u zavisnosti od bakterizacije i đubrenja. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. „Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane“. 10-14. mart 2003, Teslić. Zbornik saopštenja. Str. 67.

 4. Cvijanović D., Cvijanović Gorica, Prijić Lj. (2003): Oblici organizovanja sitnih poljoprivrednih proizvođača u funkciji kvalitetne ponude poljoprivrednih proizvoda. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. „Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane“. 10-14. mart 2003, Teslić. Zbornik saopštenja. Str. 171.

 5. Dondo Gošić Snežana, Snežana Mladenović Drinić, Slavica Stojkov, Kosana Konstantinov i Gorica Cvijanović (2003): Bakterije kao biokontrolni elementi u zaštiti kukuruza od bolesti izazvanih fitopatogenim gljivama. Zbornik abstrakata. Drugi simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, 1-4 oktobar, 2003. str.78.

 6. Cvijanović Drago, Vesna Popović, Gorica Cvijanović, Vesna Simonović (2004): Organizovanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje i marketinga u ekološkim zaštićenim područjima Srbije. Naučno-stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta. 15-18. mart 2004, Teslić. Zbornik saopštenja. str. 137.

 7. Cvijanović Gorica, Slobodanka Sredojević, Vesna Dragićević, Nada Milošević, M.Vrvić (2004): Mikrobiološka i hemijska svojstva ranog porasta izdanka kukuruza I, Nakupljanje smeđe i suve mase i vode u biljkama. VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i Agroindustrija, str 72.

 8. Milošević Nada, Gorica Cvijanović(2004): Uticaj atrazina na mikrobiološku aktivnost u rizosfernom zemljištu kukuruza. V Kongres o zaštiti bilja, Zlatibor, 22-26 novembra 2004. str 400.

 9. Sredojević S., G.Cvijanović, V.Dragičević, N. Milošević, Lj. Kolar-Anić, M.Vrvić (2004): Mikrobiološka i hemijska stimulacija ranog porasta izdan kukuruza II. Razlika u akumulaciji vode kod izdanka; input slobodne energije. VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i Agroindustrija, str 85.

 10. Milošević Nada, Sekulić Petar, Cvijanović Gorica, Marinković Jelena i Tintor Branislava(2005): Mikrobiološka svojstva-osnova za karakteristizaciju plodnosti zemljišta. XI Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije i Crne Gore (DPZSCG) „Zemljište kao resurs održivog razvoja“. Knjiga plenarnih referata i apstrakta. Budva, 13-16.09.2005., str.147.

 11. Cvijanović Gorica, Milošević Nada, Vesković Miladin, Cvijanović Drago (2005): Značaj primene diazotrofa u sistemu odžive poljoprivrede, XI Kongres Društva za proučavanje zemljišta Srbije i Crne Gore (DPZSCG) „Zemljište kao resurs održivog razvoja. Knjiga plenarnih referata i apstrakta. Budva, 13-16.09.2005., str. 76.

 12. Milošević Nada, Cvijanović Gorica, Tintor Branislav (2005): Uticaj alahlora na mikrobiološku aktivnost zemljišta pod kukuruzom i sojom. Sedmo savetovanje o zaštiti bilja. Zbornik rezimea. Soko Banja, 15-18.11.2005. godine, str 146-147.

 13. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Drago Cvijanović i Ljubiša Prijić (2005): Značaj bakterizacije semena soje u cilju očuvanja zemljišta kao prirodnog resursa. Zbornik sažetaka. Naučno stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Poljoprivreda RS kao sastvani dio evropskih integracionih procesa, 29-31. mart 2005. Jahorina, str 36.

 14. Cvijanović Gorica, Đalović Ivica, Milošević Nada (2006): Efekat dva najčešće korišćena herbicida na mikrofloru zemljišta za dve različite koncentracije. Zbornik rezimea. VIII Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor 27.IX-1.XII 2006. str 29.

 15. Јовановић, Ж., Весковић, М., Ђаловић,И., Цвијановић Горица (2006): Одрживост различитих система ђубрења у производњи кукуруза. Научно стручно савјетовање агронома републике српске Производа хране у условима европске законске регулативе, Теслић, 13-16. март 2006.Зборник сажетака стр. 8.

 16. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Mirjana Jarak (2006): The inportance of diazotrophs as Biofertilisers in the maize and soybean production. Book of Abstracts of the Symosium with International participation-Improvement of Agricultural production in Kosovo and Metohia. Vrnjačka Banja, 26-29. juni, 2006. pp. 96

 17. Cvijanović Gorica, Milošević Nada, Simić Milena (2007): Uticajherbicidanamikrobiološkuaktivnostzemljišta. Zbornikrezimea.XIIISimpozijumasasavetovanjemozastitibilja, 26-30. Novembar, Zlatibor, str. 153.

 18. Dozet Gordana, Balašević-Tubić, S., Cvijanović G., Đukić V., Popović V. (2008): Influence of Row Distance and Sort on Number of Soybean Grain in Irrigation Conditions. Book Abstract. The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environment, June 22-24. 2008., Novi Sad Serbia. pp. 67.

 19. Mićanović Danica, Veselinka Zečević, Desimir Knežević, Dušica Delić, Gorica Cvijanović (2008): New method in Wheta Selection, State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on area of Huge Open-pit. Minings COBISS.SR-ID 148027660, ISBN 978-86-82121-56-5, CIP 502.131 (497.11) 048) Book Abstracts. Belgrade-Vrujci Spa, April 24-25th 2008. pp. 166.

 20. Cvijanović Gorica, Nada Milošević, Jeločnik Marko, (2008): Effect of Different type of Fertilizers on Soil,s Vitalitz in the Process of Biological Reclamation. Possibilities and Perspectives of Rural Development on area of Huge Open-pit Minings COBISS.SR-ID 148027660, ISBN 978-86-82121-56-5 CIP 502.131 (497.11)(048). Book Abstracts. Belgrade-Vrujci Spa, April 24-25th 2008. pp. 156.

 21. Cvijanović Gorica, NadaMilošević, GordanaDozet, Cvijanović Drago (2010): Značajbiofertilizacijeufunkcijismanjenjainputauproizvodnjikukuruzaipšenice.XVMeđunarodnonaučnostručnosavjetovanjeagronomaRepublikeSrpske:PoljoprivredaihranaizazovXXIvijeka, Poljoprivrednifakultet, UniverzitetBanjaLuka.Zborniksažetaka.Trebinje, 16-19. Mart 2010. str. 176.

 22. Dozet Gordana, GoricaCvijanovic, JelenaBoskovic, VojinDjukic, GoranPuzic (2011): Effectofvarietyandpresowingfertilization on pea plants height and interdependence of quantitative traits. V Simposium with International Participation, Inovations in Crop and Vegetable production. Book of abstract. ISBN 978-86-7834-129-8, COBISS.SR-ID 186821388 CIP 633/635(048)(0.034.2), Belgarde, October 20-21.02011. pp. 87- 88.

 23. Cvijanović Gorica, NadaMilošević, GordanaDozet, TamaraGalonja (2009): Značajbiološkefiksacijeazotazarazvojodrživihsistmaproizvodnje.Prvisimpoziumsameđunarodnimučešćem:Poljoprivreda, lokalnirazvojiturizam. 21-23.Decembar 2009, VrnjačkaBanja. Zbornikizvoda.str. 88.

 24. Subić Jonel, GoricaCvijanović, DragoCvijanović (2009): ProcenabudućegkorišćenjapoljoprivrednogzemljištanapodručjuGradaBeograda.XIIKongresDZPZ, 8-11. 09. 2009. NoviSad.Zbornikizvoda. 631.4(082), COBISS.SRID 241902855, ISBN-978-86-912877-0-2.Str. 42.

 25. Milošević Nada, Šeremešić Srđan, MiloševDragiša, Cvijanović Gorica, TintorBranislava (2009): Uticajsistemaratarenja na zastupljenost kopiotrofnih i oligotrofnih bakterija u zemljištu.XIIKongresDZPZ, 8-11.09.2009. Novi Sad. Zbornik izvoda. 631.4(082), COBISS.SR-ID 241902855, ISBN-978-86-912877-0-2, str. 206.

 26. Cvijanović Gorica, Milošević Nada, Živković Verica (2009): Mikrobiološka svojstva deposola u postupku biološke rekultivacije.XIIKongresDZPZ, 8-11. 09. 2009. Novi Sad. Zbornik izvoda. 631.4(082), COBISS.SR-ID 241902855, ISBN-978-86-912877-0-2. str. 46.

 

 

Показатељи успеха у научном раду

Радови др Горице Цвијановић су позитивно цитирани у Сербиан Ситат Индеx 31 рад (цитирани радови у у монографијама, књигама, у часопису међународног значаја верификованом посебном одлуком МНПРС, у часопису националног значаја,у зброницима са међународних скупова , као и у докторским дисертцијама). Према бази података Сциенце Цитатион Индеx-у потврђена су 8 цитата (прилог Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Београд).

 

Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката

Др Горица Цвијановић је била рецензент:

 1. Петнаучна рада за часопис „Ратарство и повртарство“/Field and Vegetable Crops Research, Издвач Институт за ратсрство и повртарство Nови Сад;

 2. Два научна рада за чаопис „African Journal of Biothnology Research“;

 3. Једног научног рада за часопис „African Journal of Microbiology Research;

 4. Моногарфије: Стратешко планирање развоја локалних заједница Модел МЗ Глогоњ;

 5. Монографије: “Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједницаМодел МЗ Јасеново;

 6. Монографије: “Стратешко планирање одрживог пољопривредног и руралног развоја локалних заједницаМодел МЗ Заблаће;

 7. Књига: Мали Еколошко Економски Лексикон, проф. др Милан Милановић ,еоград 2009;

 8. Три научна рада за часопис „Економика пољопривреде“;

 9. Три Иновациона пројекта пријављена код Министарства за науку и технолошки развој РС у 2009. години.

 10. Један Иновациони пројект пријављена код Министарства за просвету науку РС у 2012. Години

 11. Три научна рада објављена у Тематском зборнику “Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона”

 

Проф. др Горица Цвијановић има објављен уџбеник Земљишна микробиологија (2012) Мегатренд универзитет Београд ЦИП 63146(0758); 57964(0758) ИСБН 978-86-7747-462-1 стр 301