Prof. dr Slobodan Milenković

Slobodan N. Milenković je rođen 23.03. 1963. godine u Čačku. Osnovnu školu je završio u Slatini, a srednju u Čačku 1981. god. Studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu upisao je 1982. god. Do sada je objavio162 naučne reference, od toga su 4 sorte šljive, 2 monografije, 30 saopštenja na međunarodnim skupovima štampanih u celini i 20 radova u vodećim nacionalnim časopisima.

 

Predmeti na kojima drži nastavu

 

Zaštita biljaka

Integralna zaštita biljaka

Zaštita biljaka u organskoj poljoprivredi

 

Obrazovanje

 

Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda 1986. god. sa prosečnom ocenom 9,34. Mentor prof. dr Mirko Ivanović.

Magistarski rad pod naslovom: „Bioekologija jagodine lisne vaši Chaetosiphon fragaefolii Cockerell (Homoptera, Aphididae)“, odbranio je 16. 12. 1992. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Mentor prof. dr Duška Simova-Tošić.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Otpornost jagode prema lisnoj vaši Chaetosiphon fragaefolii (Homoptera, Aphididae)“, odbranio je 14. 04. 2000. god. na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Mentor prof. dr Duška Simova-Tošić.

 

Specijalizacije i studijski boravci

 

U toku 1991. obavio je studijski boravak u Nacionalnom Institutu za istraživanja u poljoprivredi (INRA), Laboratoriji za zoologiju u Monpeljeu (Francuska). Studijski boravak u Institutu za organsku poljoprivredu u Frick-u i Istraživačkoj stanici za voćarstvo u Wadensvilu (Švajcarska) obavio je marta, 2003. god. U cilju upoznavanja sa istraživanjima u oblasti selekcije i proizvodnje maline oktobra, 2003. god. obavio je studijski boravak na Cornell Univerzitetu u SAD. U toku 2007. i 2008. god. U Institutu za mediteranske kulture u Bariju (Italija) usavršavao se iz oblasti organske poljoprivrede.

 

 

Znanje stranih jezika

 

Engleski jezik, služi se ruskim.

 

Kretanje u profesiji

 

U periodu 1987.-1988. radio je kao referent za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stanici „Ovčar“ u Čačku. Od 1988. god. zaposlen je u Institutu za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA – Centru za voćarstvo i vinogradarstvo, Čačak u Odeljenju za zaštitu voćaka kao istraživač, a od 25. 05. 1993. god. u zvanju istraživač-saradnik. U zvanje naučni saradnik izabran je 21. 09. 2000., a reizabran 5.4.2006.god. U zvanje viši naučni saradnik izabran je 16.4.2008. god. u Institutu za voćarstvo u Čačku.

Na Agronomskom fakultetu u Čačku bio je predavač u zvanju docenta na predmetima Entomologija na redovnim studijama i Bolesti, štetočine i korovi na specijalističkim studijama (2002-2007).

Na Megatrend Univerzitetu, Fakultetu za biofarming za vanrednog profesora izabran je 12.6.2008. god.

 

Članstvo u organizacijama

 

Član je: Međunarodne organizacije za biološku borbu (IOBC – radna grupa za jagodasto voće), Društva za zaštitu bilja Srbije, Naučnog voćarskog društva Srbije, Entomološkog društva Srbije, Društva genetičara Srbije i Ekološkog društva Čačak. Osnivač je i predsednik Upravnog odbora Udruženja za organsku poljoprivredu i održivi razvoj „BioCodex” Čačak.

 

Projekti:

 

Nacionalni:

 

-TR 31031 „Unapređenje održivosti i konkurentnosti organske biljne i stočarske proizvodnje primenom novih tehnologija i inputa“ (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 2011-2013)

-“Obuka savetodavaca u oblasti organske poljoprivrede” (2010): GTZ/WBF; Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije

-„Survey on Organic Farming Potential Serbia” (2010): GTZ/WBF

-“Nacionalni akcioni plan razvoja organske proizvodnje u Srbiji“ (2009): GTZ/WBF

-TR20036„Razvoj i unapređenje bioracionalnih metoda zaštite bilja od bolesti i štetočina” (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 2006-2010)

-Agrobiološka, biohemijska i ekofiziološka istraživanja u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, 12.E.05 (Republički fond za nauku R. Srbije, 1996-2000)

-Rukovodilac projekta BTR 527 „Integralna zaštita voćaka i vinove loze od bolesti i štetočina“ 2002-2004 (Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije)

– Rukovodilac projekta „Uvođenje certifikacije u proizvodnju sadnog materijala voćaka (dobijanje osnovnog štoka i zasnivanje matičnjaka sorti i podloga voćnih vrsta)“ 2004-2006 (Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede)

-Učestvovao je u realizaciji projekta: „Sindromi propadanja koštičavih voćaka“ 2005-2006 (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

-Učesnik na projektu Nacionalnog programa „Biotehnologija i agroindustrija“ BTN 341006B „Proizvod sveža malina“, 2005-2008. MNTR.

-Učesnik na projektu tehnološkog razvoja „Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća“ – 1.4.2008-31.3.2011.

 

Međunarodni:

–      IPA Cross-board Co-operation Programme: “Biocereal”

HUSRB/1002/214/045 (2012 – today)

–         COST 863 WG 3 »Berry plant quality and sustainable production« od 2005-2008.

–         “Training of Technical experts in organic agriculture, in support of rural development and of food emergency in the Balkan area”  IAMB, Bari. 2007-2008.

–         „Sharka Containment“ u okviru FP7 programa od 2008-2009.

 

Druga interesovanja i aktivnosti

 

-Bio je inicijator i predsednik organizacionog odbora I simpozijuma o malini SCG sa međunarodnim učešćem 2003. god. i predsednik programskog odbora I simpozijuma o šljivi sa međunarodnim učešćem Srbije, 2006. god.

-Direktor je Instituta za voćarstvo – Čačak bio u periodu od 01. 11. 2002.-21.09. 2007. god.

-Trener je GLOBALG.A.P. standarda.

-Hobi: organsko farmerstvo.

Oženjen je i otac dve ćerke.

 

Kontakt:

 

E-mail: sloboento@yahoo.com

 

ENGLISH>>