BIOGRAFSKI  PODACI

Titula, ime, sr.slovo, prezime, zvanje:Dr Tibor L. Kenjveš docent

Funkcija:       Docent Fakulteta za biofarming Bačka Topola,

Megatrend univerzitet Beograd

Oblast rada:                                        Stočarstvo,Ishrana domaćih životinja, Fiziologija

domaćih životinja

Adresa:                                               Megatrend univerzitet Beograd

Fakultet za biofarming

Maršala Tita 39

24300 Bačka Topola

Kontakt:                                            Tel. + 381 24 718 580

Fax. + 381 24 712 209

E-mail:

Wiwat36@hotmail.com

Web: http://www.megatrend.edu.rs/fbio

OBRAZOVANJE

1) Stočarski tehničar, Kanjiža , Jugoslavija, 1984.

2) Dipl. Ing polj. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet  Novi Sad, Jugoslavija, 1990.

2) Magistratura – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad, Jugoslavija, 1993.

3) Doktorat – Poljoprivredni fakultet,  Univerzitet Novi Sad, Jugoslavija, 1997.

Specijalizacije i studijski boravci

–          Hebrow University of Jerusalem, Faculty of Agriculture and Food Sciences

Rehovot, Israel 2010.

ZVANJE

Docent – Fakultet za Biofaraming, Megatrend univerzitet Beograd, (2008.)

ZNANJE STRANIH JEZIKA: Ocena od 1 do  5 )

Jezik

Čitanje

Govor

Pisanje

Engleski

5

4

5

Francuski

1

1

1

Nemački

1

1

1

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ASOCIJACIJAMA

–          Član Magyar Tudományos Akadémia ( Külhoni Tagozat)

–          Član VMTT (Vajdasági Magyar Tudományos Társaság)

–          Član Saveta za Visoko obrazovanje (Nacionalni Savet Mađara)

DRUGE VEŠTINE: poznavanje rada na kompjuteru, organizovan, uspešan organizator, veoma odlučan, naklonjen timskom radu, širokog obrazovanja, komunikativan, muzičar

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Naučna oblast:             Mlekarstvo

Uža naučna oblast:       Proizvodnja i prerada mleka, Ishrana domaćih životinja, Ekološko stočarstvo

Uska orijenatcija:          Proizvodnja ovčijeg i kozjeg mleka

PROJEKTI

A) Nacionalni projekti

  1. Projekat Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Srbije  TR 31031: Unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj biljnoj i stočarskoj     proizvodnji  primenom novih tehnologija i inputa pod temom: Mogućnosti organske proizvodnje mesa i mleka u okviru rase cigaja (2010-2014). – Istraživač

B) Međunarodni projekti

  1. „DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FARMING MODEL FOR THE VIABLE     COUNTRY LIFE ACROSS THE BORDERS“

Nosioci projekta: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. (Cereal Research Company Ltd.) Szeged i „Udruženje Baštovana Senta“. Mađarska-Srbija IPA Prekogranični projekat. HU-SRB IPA CBC., broj projekta HU-SRB/0901/214/108.

Istraživač – ekspert

  1. Projekat Mađarske Vlade Fondacija „Szülőföld Alap broj  4473/1/2008 (Registracioni kod: YU067429-001). Tema projekta: Unapređenje nastave.

Rukovodilac projekta

  1. Projekat Mađarske Vlade Fondacija „Szülőföld Alap” broj 5976/2009 – 1606/2010. Reg. Kod. Yu 067429 – 003. Tema projekta: Edukacija poljoprivrednih proizvođača za bioproizvodnju.

Rukovodilac projekta

  1. Međunarodni IPA projekat HUSRB/1002/214/045  BIOCEREALImprovement of cereals      for conventional production and biofarming Kordinator projekta
  1. Međunarodni TEMPUS IV. projekat 2012 – 2015. Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans.

Kordinator projekta

REZULTATI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

– Publikovao 50 naučnih radova, od kojih 2 su sa SCI liste

KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU

1990.-1994.

Savetnik firme AGRO 2000 Ltd. company

1994.-1996. Istraživač – volonter  Institut za Stočarstvo, Poljoprivredni fakultet,   Novi

Sad. Laboratorija za biohemiju i mikrobiologiju mleka

1997.-2008. Tehnički direktor i rukovodioc stočarske proizvodnje Z.Z. Ada
2008.-. Docent fakulteta za Biofarming Bačka Topola, Megatrend Univerzitet Beograd

SADAŠNJE POZICIJE U NASTAVNOM RADU

Fakultet za biofarming Bačka Topola, Megatrend univerzitet Beograd

Zvanje: docent

Studijski program Predmet
Strukovne studije 1.Ishrana domaćih životinja

2. Biostočarstvo

3. Fiziologija domaćih životinja

Akademske studije 1. Ishrana domaćih životinja

2. Biostočarstvo

3. Fiziologija domaćih životinja

Mentor je i član komisije preko 30 odbranjenih diplomskih radova i 2 master diplomskog rada.

OSTALE AKTIVNOSTI

Rukovodioc za naučnu saradnju sa Mađarskom Republikom