BIOGRAFSKI PODACI

Titula, ime, sr. slovo, prezime, zvanje: Dr Žigmond J. Pap, docent

Datum i mesto rođenja: 23.10.1983., Senta, SFRJ (Srbija)

Porodični status: Oženjen je i ima sina

Adresa: Fakultet za biofarming, Maršala Tita 39, Bačka Topola

Kontakt: Tel.: +381(0)643488598, E-mail: pappzsigmond@yahoo.com

Obrazovanje:

 • Diplomirani hemičar (opšti smer) – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2006.

 • Doktor hemijskih nauka – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2011.

Radno iskustvo i stečena zvanja (zvanje, mesto izbora, period, uža naučna oblast):

 • Docent (Megatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, 2014−, Hemija i biohemija)

 • Profesor strukovnih studija (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, 2013/2014, Hemija i biohemija hrane)

 • Naučni saradnik (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2011−, Hemija)

 • Istraživač-saradnik (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2008−2011, Analitička hemija)

 • Istraživač-pripravnik (Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2006−2008., Analitička hemija)

Profesionalna orijentacija:

 • Uža naučna oblast: Hemija i biohemija

 • Uska orijentacija: analitička hemija, fotokatalitička razgradnja organskih polutanata

Specijalizacije i studijski boravci u inostranstvu:

 • University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Analytical Chemistry, Pardubice, Czech Republic(15.02.–15.03.2008, 26.01.–28.02.2009, 21.11.–26.11.2011.)

 • Budapest University of Technology and Economics, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Research Group for Technical Analytical Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary (01.07.–21.07.2008)

 • University of Nova Gorica, School of Environmental Sciences, Nova Gorica, Slovenia (28.11.12.12.2010.).

Strani jezici: engleski, mađarski (maternji)

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama:

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine (sekretar Sekcije za analitičku hemiju, 20092014)

Nastavne aktivnosti na Fakultetu za biofarming:

 • Hemija (predavanja i vežbe, OAS),

 • Analitička hemija u poljoprivredi (predavanja i vežbe, OAS)

 • Teoretske i eksperimentalne metode naučnoistraživačkog rada (predavanja, vežbe, DON, deo predmeta, MAS),

 • Metodologija naučnoistraživačkog rada (predavanja, deo predmeta, DAS)

Nagrade:

 • Univerzitetska nagrada za postignuti uspeh tokom studija, 2003, 2004, 2005, 2006.

 • Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva za postignuti uspeh tokom studija, 2007.

 • Nagrada Kostićevog fonda za hemijske nauke za najbolji diplomski rad u Srbiji iz oblasti hemijskih nauka u školskoj 20052006.

Recenzije:

Recenzirao je 1 rad za časopis Sensors (M21), 1 rad za The Scientific World Journal (M21), 2 rada za Central European Journal of Chemistry (M23), 1 rad za Acta Chimica Slovenica (23)i 7 radova za American Journal of Chemistry (M53).

Heterocitati (bez samocitata autora / bez samocitata svih autora): 120 / 88

Rad na projektima:

 

Radio je na tri projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju ekološki pogodnih analitičkih metoda i skladištenju energije, br. 172012; Ispitivanje nanostrukturnih materijala kao potencijalnih heterogenih katalizatora za neke razvojno održive procese, br. 172059; Razvoj novih i poboljšanje postojećih postupaka praćenja i unapređenja kvaliteta životne sredine, br. 142029), na jednom projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i derivata piridin-karboksilne kiseline, br. 114-451-00663) i na jednom projektu EU(Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions, br. IPAHUSRB/1002/214/188).

Naučni rezultati:

 

 

Autor ili koautor je 15 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste (5xM21, 3xM22, 7xM23), 1 rada u časopisu nacionalnog značaja, 5 poglavlja u knjigama međunarodnog značaja, 1 monografije i 32 saopštenja (8 usmenih izlaganja) sa domaćih (11) i međunarodnih kongresa (21).