ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ

БАЧКА ТОПОЛА

Број: 298/17
Датум: 29.8.2017.
БЕОГРАД
УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ: ЗА БИОФАРМИНГ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Мастер академске студије биофарминг
(навести: дипломске академске  или специјалистичке студије)
Одбрана завршног мастер рада кандидата Драшковић Бојан
под називом Процена стабилности приноса КWS генотипова кукуруза
одржаће се на Факултету за биофарминг Универзитета „Џон Незбит“,
у Бачкој Тополи, 7.9.2017. у 11,30 часова, у сали 1 на
                                      (дан, датум) (време)
адреси Маршала Тита 39
                                      (адреса Факултета)
Секретаријат Факултета