ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ – БАЧКА ТОПОЛА

Назив студијског програма: Дипломске академске студије – БИОФАРМИНГ
Академски назив: мастер инжењер пољопривреде
Обим студија: 60 ЕСПБ.
Модули
Анимална производња
Биљна производња

Листа обавезних предмета
А) заједнички за све модуле:
Теоретске и експерименталне методе научно истраживачког рада (8 ЕСПБ)
Биостатистика (7 ЕСПБ)
Екологија и заштита животне средине (8 ЕСПБ)
Листа изборних предмета – бирају се два од понуђених:
Б) модул Анимална производња
Системи одгаивања говеда (7 ЕСПБ)
Еколошко управљање производњом говеђег меса и млека (7 ЕСПБ)
Технологија млека и млечних производа (7 ЕСПБ)
Репродукција домаћих животиња (7 ЕСПБ)
Ц) модул биљна производња
Еколошки принципи повртарске производње (7 ЕСПБ)
Еколошке принципи ратарске производње (7 ЕСПБ)
Заштита биљака у органској пољопривреди (7 ЕСПБ)
Менаџмент земљишта и вода (7 ЕСПБ)

Стручна пракса обавезна за све модуле и прилагођена студијском програму модула (3 ЕСПБ)

ДИПЛОМСКИ РАД (20 ЕСПБ)

ПРОФЕСОРИ:

Доц. др Гордана Станков

Проф. др Бранислав Мишчевић

Проф.др Веселинка Зечевић

Проф. др Слободан Миленковић

Проф, др Тибор Кењвеш

Проф. др Слађана Савић

Проф. др Здравко Хојка

Проф.др Гордана Дозет

Доц. др Звекић Душан

Доц. др Ђурић Ненад

План мастер студија

Студијски програм – Биофарминг

Mодул – Анимална производња

Шифра

предмета

Назив предмета С Статус

предмета

Часови активне наставе Остали

часови

ЕСПБ
П В СИР ДОН
Прва година
309-3-1-ТЕМ Теоретске и експерименталне методе научно истраживачког рада IX

О

2 2 3

8

309-3-1-СТА Биостатистика IX

О

2 2 3

7

309-3-1-ЕКО Екологија и заштита животне средине IX

О

2 2 2 2

8

Изборни предмет 1 IX

И

2 2 5

7

Укупно први семестар

30

Изборни предмет 2 X

И

2 2 5

7

309-3-1-ПРА Стручна пракса X

О

3

3

309-3-1-ДИП Дипломски рад X

И

20

Укупно други семестар

30

Укупно часова активне наставе студија 10 10 218

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета: О-обавезни, И-изборни,

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијскиистраживачки рад.

 Студијски програм – Биофарминг

Mодул – Анимална производња

Шифра

предмета

Назив предмета С Статус

предмета

Часови активне наставе Остали

часови

ЕСПБ
П В СИР ДОН
Прва година
309-3-1-ТЕМ Теоретске и експерименталне методе научно истраживачког рада IX

О

2 2 3

8

309-3-1-СТА Биостатистика IX

О

2 2 3

7

309-3-1-ЕКО Екологија и заштита животне средине IX

О

2 2 2 2

8

Изборни предмет 1 IX

И

2 2 5

7

Укупно први семестар

30

Изборни предмет 2 X

И

2 2 5

7

309-3-1-ПРА Стручна пракса X

О

3

3

309-3-1-ДИП Дипломски рад X

И

20

Укупно други семестар

30

Укупно часова активне наставе студија 10 10 218

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета: О-обавезни, И-изборни,

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијскиистраживачки рад.