AKADEMSKE STUDIJE

Nastavni plan i program studijskog programa:

BIOFARMING

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – Novi  plan studija

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог

нивоа студија –БИОФАРМИНГ од школске 2015-16 године

Шиф. Пред. Назив предмета С ТИП Статус

предмета

Часови активне

наставе

Оста-ли

Часо-ви

ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 309-1-2-МСИ Математика са информатиком 1 АО О 3 2 6
2. 309-1-2-ХЕМ Хемија 1 АО О 4 2 7
3. 309-1-2-МСК Метеорологија са климатологијом 1 АО О 2 2 5
4. 309-1-2-БИО Биологија 1 АО О 4 2 7
5. 309-1-2-ОЕК Основи економије 1 ТМ О 3 0 5
Укупно у првом семестру 16 8 30
6. 309-1-2-БИХ Биохемија 2 АО О 4 2 6
7. 309-1-2-АДЗ Анатомија домаћих животиња 2 ТМ О 4 2 6
8. 309-1-2-ФИБ Физиологија биљака 2 ТМ О 4 2 6
9. 309-1-2-МИБ Микробиологија 2 ТМ О 4 2 6
10. 309-1-2-ГЕН Генетика 2 ТМ О 3 2 6
Укупно у другом семестру 19 10 30
Укупно часова активне наставе на години студија =35+18=53*15= 795
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11. 309-1-2-ПЕД Педологија 3 ТМ О 4 2 7
12. 309-1-2-ПМБ Пољопривредне машине 3 НС О 4 2 7
13. 309-1-2-ОБР Опште биоратарство 3 НС О 4 2 7
14. 309-1-2-ПOП Принципи одживе и оганске пољопривреде 3 НС О 4 2 7
Укупно у трећем семестру 16 8 28
15. 309-1-2-АГР Агрохемија 4 ТМ О 4 2 6
16. 309-1-2-ФЗЖ Физиологија домаћих животиња 4 ТМ О 4 2 6
17. 309-1-2-БГР Биодиверзитет и очување генофонда природних ресурса 4 НС О 3 1 5
18. 309-1-2-ОБП Опште биоповртарство 4 НС О 4 2 6
19. 309-1-2-ОБС Опште биосточарство 4 НС О 4 2 6
Укупно у четвртом семестру 19 9 29
20. 309-1-2-РAП Радна пракса (45 часова годишње) 3 3
Укупно часова активне наставе на години студија =35+17=52*15=780
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
21. 309-1-2-ИДЗ Исхрана домаћих животиња 5 НС О 3 2 1 7
22. 309-1-2-ОПБ Оплемењивање биљака 5 НС О 4 2 7
23. 309-1-2-СЕМ Семенарство 5 НС О 3 2 6
24. 309-1-2-АЗС Агроекологија и заштита животне средине 5 НС О 3 2 6
25. Изборни предмет 1 5 СА ИБ 3 2 6
Укупно у петом семестру 16 10 1 32
26. 309-1-2-ОДЗ Оплемењивање домаћих животиња 6 НС О 4 2 7
27. 309-1-2-ОББ Опште биовоћарство и биовиноградарство 6 НС О 3 2 6
28. 309-1-2-СБР Специјално биоратарство 6 СА О 4 2 7
29. Изборни предмет 2 6 СА ИБ 3 2 6
Укупно у шестом семестру 14 8 26
30. 309-1-2-ПРП Производна пракса (45 часова годишње) 3 2
Укупно часова активне наставе на години студија =30+18+1=49*15=735
Укупно ЕСПБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
31. 309-1-2-ИЗБ Интегрална заштита биљака 7 НС О 3 2 1 6
32. 309-1-2-СБП Специјално биоповртарство 7 СА О 4 2 6
33. 309-1-2-СБС Специјално биосточарство 7 СА О 4 2 6
34. Изборни предмет 3 7 СА ИБ 3 2 6
Укупно у седмом семестру 14 8 1 24
35. 309-1-2-ЕНЈ Енглески језик 8 НС О 2 2 2
36. 309-1-2-СБВ Специјално биовоћарство 8 СА О 4 2 6
37. Изборни предмет 4 8 СА ИБ 3 2 6
38. Изборни предмет 5 8 СА ИБ 3 2 6
Укупно у осмом семестру 12 8 20
39. 309-1-2-ТOП Технолошко организациона пракса(45 часова годишње) 3 2
40. 309-1-2-ЗАР Завршни рад 14
Укупно часова активне наставе на години студија =26+16+1=43*15=645
Укупно ЕСПБ 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =795+780+735+645=2955
Укупно ЕСПБ бодова 240

Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму БИОФАРМИНГ

Ш Назив предмета Тип Статуспредмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР ЕСПБ
Трећа година студија (5. семестар)
1. 309-1-2-МЛK Млекарство СА И 3 2 6
2. 309-1-2-ОСО Оплемењивање биљака и семенарство у органској производњи СА И 3 2 6
Трећа година студија (6. семестар)
3. 309-1-2-ПОМ Пољопривредне мелиорације СА И 3 2 6
4. 309-1-2-OEБ Одржива енергетска безбедност биофарме СА И 3 2 6
Четврта година студија (7. семестар)
5. 309-1-2-ЗИБ Заштита екоситема и биоремедијација СА И 3 2 6
6. 309-1-2-ЕУП Еколошко управљање у биљној производњи СА И 3 2 6
Четврта година студија (8.семестар)
7. 309-1-2-ЗЗЖ Зоохигијена и здравље животиња СА И 3 2 6
8. 309-1-2-ППX Производња и прерада еколошки вреднe хранe СА И 3 2 6
9. 309-1-2-AГР Анимални генетички ресурси СА И 3 2 6
10. 309-1-2-АХП Аналитичка хемија у пољоприведи СА И 3 2 6
11. 309-1-2-ЗАР Завршни рад СА И 14

PREDMETI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

1. godina

Obavezni predmeti
Matematika sa informatikom infolist Zajednički
Hemija infolist Zajednički
Metereologija sa klimatologijom infolist Zajednički
Biologija infolist Zajednički
Ekonomija agrarnog razvoja infolist Zajednički
Biohemija infolist Zajednički
Anatomija domaćih životinja infolist Zajednički
Fiziologija domaćih životinja infolist Zajednički
Mikrobiologija infolist Zajednički
Genetika infolist Zajednički
Fiziologija biljaka infolist Zajednički
 

2. godina

3. godina

4. godina