Prof. dr Gordana K. Dozet, rođena je u Bosilegradu 27. novembra 1970. godine.

Nakon završene srednje škole upisala je Poljoprivredni fakultet u Osijeku 1989. godine, R.Hrvatska, a nastavlja studije, tako što upisuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer: ratarsko-povrtarski. Diplomski rad na temu: Analiza agroekoloških uslova i prozvodnje kukuruza na “Belje” Holding – pogon “Kneževo” 1994-1996, odbranila je 02.10. 1997. godine ocenom 10 (deset).

Poslediplomske studije na grupi za Gajenje njivskih biljaka, smer Gajenje ratarskih biljaka, upisala je školske 2002/2003. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i zvršila 2006. godine sa prosečnom ocenom 9,00 (devet). Magistarsku tezu pod naslovom: “Prinos i kvalitet soje u zavisnosti od međurednog razmaka i grupe zrenja u uslovma navodnjavanja”, odbranila je 13. jula 2006. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerzita u Novom Sadu i time stekla akademsko zvanje magistra poljoprivrednih nauka.

Doktorsku disertaciju, odbranila je 21. januara 2010. godine na Fakultetu za biofarming Megatrend univerziteta pod naslovom: “Uticaj đubrenja predkulture azotom i primene Co i Mo na prinos i osobine zrna soje” i time stekla akademsko zvanje doktora biotehničkih nauka.

Prvi radni odnos na zasnovala je maja 2000. godine kao poljoprivredni inženjer – tehnolog u u biljnoj/ratarskoj proizvodnji. Tu je radila do 2004. godine. U periodu 2005-2006 radila je kao volonter u dve NVO – “Resursni centar za ruralni razvoj” i “Hera” u Bačkoj Topoli. U periodu 2006-2007 godine bila je zaposlena kao saradnik u nastavi, Više poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd.  U periodu od 2007 do 2008. godina obavljala je poslove saradnika u nastavi, Visoka poljoprivredna škola, Bačka Topola, Megatrend univerzitet Beograd. Od 2008 do 2010 nastavlja raditi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli Megatrend univerziteta, a šest meseci nakon doktoriranja biva izabrana u nastavno zvanje docenta 09.06.2010, dok je u nastavno zvanje vanrednog profesora izabrana 08.06.2017. godine i na tom radnom mestu se i danas nalazi.

U periodu od 2009-2013 obavljala je funkciju predsednika Skupštine „Poljoprivredne stručne službe Bačka Topola“ iz Bačke Topole.

U svom dosadašnjem radu bila je angažovana na projektima koje je finansiralo Ministrastvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:

2011-2014:  TR31031 „Unapređenje održivosti organske biljne i stočarske proizvodnje primenom novih tehnologija i inputa”.

Trenutno je angažovana na projeku III 46006 “Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona “

Odlukom Senata Megatrend univerziteta Beograd broj 906/15 od 08.06.2017. izabrana je u nastavno zvanje vanredni profesor za užu oblast biotehnologija u biljnoj proizvodnji.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 660-01-00042/53 od 25.06.2014. izabrana je u naučno zvanje naučni saradnik.

Učestvovala je sa radovima na međunarodnim i nacionalnim kongresima, simpozijumima, konferencijama, radnim grupama. Recenzet nacionalnih časopisa, međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, tematskim zbornicima, časopisa na SCI listama.

U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, publikovala je preko 200 naučnih radova i saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim simpoziumima, a u časopisima  na SCI listi trenutno ima 11 radova, kao i u vodećim nacionalnim časopisima. Radovi pripadaju oblasti mera u tehnologiji gajenja biljaka (agrotehnike) konvencionalne i organske poljoprivredne proizvodnje. Radovi su rezultat eksperimenata u poljskim i laboratorijskim uslovima. Odnose se na istraživanja različitih sistema gajenja biljaka, primene različitih tretmana đubrenja, uopšteno primene inovativne agrotehnike, agroekoloških uslova, genotipa i njihvog uticaja na rastenje i razviće biljaka, sa posebnim osvrtom na gajenje biljaka u komparaciji sa konvencionalnom i/ili inegralnom i/ili organskom proizvodnjom. Istraživanja obuhvataju i oblast održivih sistema gde centralno mesto pripada naučnom doprinosu preko implementacije dobijenih rezultata u široj biljnoj proizvodnji od strane domaćih i stranih farmera.

Autor je udžbenika Opšte biopovrtarstvo, Izdavač Megatrend univerzitet 2015.

Koautor je dve monografije od nacionalnog značaja izdavača Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd: Istorijski razvoj i upravljanje komunalnom infrastrukturom opštine Sremska Mitrovica (2011); Menadžment u organskoj biljnoj proizvodnji, 2013.Takođe, autor je poglavlja u knjizi – Sustainable Technologies, Policies and Constraints in the Green Economy, Advances in in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, IGI GLOBAL BOOK USA (2013) i poglavlja u Monografiji “Semenarstvo soje” (2014) u Izdanju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

Konsultatnt je na poslovima inspektora u sertfikacionoj kući za organsku proizvodnju Organic Control System za poslove kontrole po Zakonu o organskoj proizvodnji R.Srbije i pratećim pravilnicima, a u skladu sa standardom ISO/IEC17065:2012, po propisanoj Reg. 834/2007 (Evropske komisije) za: organsku primarnu proizvodnju, sakupljanje šumskog bilja, niže oblike prerade, uvoz i promet organskih proizvoda.

Član je: Serbia Organica, Semenarska asocijacija Srbije, ESA-European Seed Association, ISF- International Seed Federation, Društvo agrarnih ekonomista Balkana, Razvojna akademija poljoprivrede Srbije (RAPS).

U svom radu služi se engleskim jezikom.