Prof. dr Gorica T. Cvijanović, rođena je u Zemunu 27. aprila 1958. godine. Nakon završene srednje škole upisala je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu 1976. godine. Osnovne akademske studije završila je sa prosečnom ocenom 8,39. Diplomski rad na temu “Prilog proučavanju pojava suvišnih voda na području Boljevac-Progar” odbranila je 16. aprila 1981. godine ocenom 10.

Poslediplomske studije na grupi za Mikrobiologiju upisala je 1991. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i zvršila 1995. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Magistarsku tezu pod naslovom: «Uticaj CAPTAN-a i TMTD-a na zemljišnu mikrofloru pod kukuruzom (Zea mays L.)», odbranila je 12. decembra 1997. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerzita u Beogradu, i time stekla akademsko zvanje magistra biotehničkih nauka.

Doktorsku disertaciju, odbranila je 30. decembra 2002. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pod naslovom: «Uticaj diazotrofa na prinos i mikrobiološku aktivnost u zemljištu kod kukuruza, pšenice i soje», i time stekla akademsko zvanje doktora poljoprivednih nauka.

Prvi radni odnos na neodređeno vreme zasnovala je 01. maja 1984. godine kao poljoprivredni i vodoprivredni inspektor u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo SO Žagubica u Žagubici, gde je radila do 31. decembra 1986 godine.

U period 1987-1988 radila je u Poljoprivredno-industrijskom kombinatu PIK Požarevac kao Rukovodilac sektora za održavanje vodoprivrednih objekata.

U periodu 1988-1991 godine bila je zaposlena kao istaživač u Institutu za mehanizaciju u Zemun Polju, u Laboratoriji za fiziku zemljišta. Integacijom sa Institutom za kukuruz Zemun Polje, nastavila je da radi kao istraživač u Laboratoriji za tehnologiju gajenja kukuruza, sve do  01.11.2007. godine U period od 2003 do 2007. godina obavljala je poslove rukovodioca laboratorije za gajenje kukuruza u okviru Odeljenja za gajenje i iskorišćavanje kukuruza.

Na Megatrend univerzitet u Beogradu, u zvanje vanrednog profesora, birana je u martu 2007. godine i iste godine 01. novembar počela je da radi na Fakultetu za biofarming, Bačka Topola gde se i danas nalazi.

U dosadašnjem svom radu bila je angažovana na projektima koje je finansiralo Ministrastvo za životnu sredinu republike Srbije:

2002-2005.godine BTR.5.0.0507.B, „Oplemenjivanje gajenje i iskorišćavanje kukurza“; BTR.5.02.0543.B, „Tehnologija združenog useva gajenja soje i kukurza u funkciji povećanja proizvodnje stočne hrane na poljoprivrednim gazdinstvima“; BTR.2.1.1.0707.B, „Celegran proizvod od oklaska za odmašćivanje i poliranje metalnih površina“; BTN.2.1.1.0708.B, „Visoko vredna hrana na bazi kukurza-ekstrudovane i mikronizovane pahuljice“.

2005-2007 bila je angažovana na projektima: ТR-6825BБ, „Razvoj novih sistema gajenja sa ekološkim pristupom“; BTN.321001.B, „Razvoj novih biološki vrednih proizvoda od kukuruza“

2008-2010 na projektu Biološka rekultivacija RB „Lazarevac“ a nosilac projekta Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd

2011-2014 TR31031 „Unapređenje održivosti organske biljne i stočarske proizvodnje primenom novih tehnologija i inputa”

2012-2014 IPA, „Improvement of cereals for conventional production and biofarming          Hungary-Serbia“

Trenutno je angažovana na projeku III 46006 “Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona “

Odlukom Senata Megatrend univerziteta Beograd broj 1955/12 od 27.11.2012. izabrana je u nastavno zvanje redovni profesor za užu oblast mikrobiologija i biologija.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 06-00-75/898 od 31.10.2012. izabrana je u naučno zvanje naučni savetnik.

Učestvovala je sa radovima na međunarodnim i nacionalnim kongresima, simpozijumima, konferencijama, radnim grupama. Recenzet nacionalnih časopisa, časopisa na SCI listama, nacionalnih monografija i inovacionih projekata.

U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, publikovala je preko 260 naučnih radova i saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim simpoziumima, u časopisima  na SCI listi, kao i u vodećim nacionalnim časopisima. Radovi pripadaju oblasti mera u tehnologiji gajenja biljaka (agrotehnike) konvencionalne i organske poljoprivredne proizvodnje. Radovi su rezultat eksperimenata u poljskim i laboratorijskim uslovima. Odnose se na istraživanja različitih sistema gajenja biljaka, primene biološke fiksacije azota i drugih korisnih rizobakterija kroz biostimulaciju semena važnijih ratarskih kultura i njihovog uticaja na rastenje i razviće biljaka, sa posebnim osvrtom na gajene biljke sa jedne strane, a sa druge, na kompleks osobina zemljišta u funkciji njegove zaštite od degradacije i očuvanja proizvodnih osobina. Istraživanja obuhvataju i oblast održivih sistema gde centralno mesto pripada zemljištu.

Autor je udžbenika Zemljišna mikrobiologija, Izdavač Megatrend univerzitet 2013.

Koautor je dve monografije izdavača Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd: Menadžment u organskoj biljnoj proizvodnji, 2013; Zaštita ekosistema i bioremedijacija 2015.  Takođe je u svojstvu koautora publikovala poglavlja u tri monografije nacionalnog značaja i dve monografije međunarodnog značaja.

Član je: Društva za zaštitu bilja Srbije, Društva za proučavanje zemljišta Srbije, Društva agrarnih ekonomista Srbije, B.E.N.A.-Balkan Environmental Association, Član društva agrarnih ekonomista Evrope,  Član semenarske asocijacije Srbije, Član “Serbia Organica”, Član ESA Europen Seed Associtatin, Član Razvojne Akademije poljoprivrede Srbije RAPS.

U svom radu služi se engleskim.