Prof. dr Slađana Savić rođena je 02.04.1977. godine u Ljuboviji, Republika Srbija, gde je završila gimnaziju 1995 godine. Upisala je Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer ratarstvo 1995/6 godine i isti završila 1999 godine sa prosečnom ocenom 9.11 i ocenom sa diplomskog 10.0. Upisala je poslediplomske studije 1999/2000, a 17.01.2003. godine odbranila magistarski rad pod nazivom: “Uticaj delimičnog sušenja korenova na rastenje i fotosintezu paradajza (Lycopersicon esculentum L.)” na Poljoprivrednom fakulteut, Univerziteta u Beogradu. Odbranila je doktorsku disertaciju 14.06.2008. godine pod nazivom “Fiziološki mehanizmi regulacije produktivnosti paradajza (Lycopersicon esculentum L.) u uslovima stresa suše” na Poljoprivrednom fakulteut, Univerziteta u Beogradu.

Od 23.04.2006. do 23.07.2006. godine i od 01.11.2007. do 16.12.2007. boravila je na specijalizaciji na Departmentu za biljne kulture, Fakulteta za životne nauke, Univerziteta u Kopenhagenu, Danskoj. Takođe je završila napredni specijalizovani kurs: Održive poljoprivrede (2008/2009 – u trajanju od osam meseci) na Mediteranskom Agronomskom Institutu u Bariju, Italiji.

Učestvovala je na različitim nacionalnim i internacionalnim projektima:

  1. Integralna izučavanja problema suše u cilju ublažavanja posledica na biljnu proizvodnju (Evidencioni broj: S.4.26.47.0016)
  2. Ublažavanje i prevazilaženje posledica suše na biljnu proizvodnju (Evidencioni broj: BTR.5.02.0503.B)
  3. Oplemenjivanje i povećanje genetičke raznovrsnosti i razvoj novih tehnologija zaštite i gajenja povrća (Evidencioni broj: TR-6876B)
  4. Unapređenje održivosti i konkurentnosti u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji primenom novih tehnologija i inputa (Evidencioni broj: TR – 31031)
  5. Savremeni biotehnološki pristup rešavanja problema suše u poljoprivredi Srbije (Evidencioni broj: TR – 31005)6.
  6. Water Resource Strategies and Drought Alleviation in Western Balkan Agriculture (FP6-2002-INCO-WBC-1, WATERWEB – No. 509163),
  7. CROPWAT (FP6-2005-INCOWBC/SSA – 043526).
  8. An integrated systems approach to determine the developmental mechanisms controlling fleshy fruit quality in tomato and grapevine (FA1106) (2012 – 2016). (http://www.cost.esf.org/domains_actions/fa/Actions/FA1106?)

 

Dobitnik je nagrada Matice Srpske (pofesora Lazara Stojkovića) za 2006 godinu za načno-istraživački rad i zlatne medalje 74-og Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu za doprinos naučno-istraživačkog rada razvoju agrobiznisa u 2006 godini. Bila je stipendista Ministarstva za nauku, Republike Srbije tokom poslediplomskih i doktorskih studija. Posle odbrane doktorske disertacije počela je sa radom na Fakultetu za biofarming, Megatrend Univerziteta kao docent (2008 – 2013) a sada kao vanredni profesor (2013 -). Član je Društva za fiziologiju biljaka Republike Srbije, Federacije Evropskih društava za fiziologiju biljaka – FESPB i Društva za eksperimentalnu biologiju – SEB.

Njena naučna oblast je fiziologija biljaka (Fiziologija stresa – Suša), publikovala je više od 60 publikacija, uključujući 11 radova sa SCI liste (Thomson Reuters list of Journals). Posebno su značajne publikacije: monografija od ncionalnog značaja, poglavlje u međunarodnoj monografiji, publikacije u časopisima kategorija M21 i M22 (Scientia Horticulturae (3 rada), Journal of Microscopy, OMICS A Journal of Integrative Biology), učešće na nacionalnim i internacionalnim konferencijama.