Uverenje o akreditaciji doktorskih studija

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОФАРМИНГ

БАЧКА ТОПОЛА

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  докторских студија

Часови активне наставе ЕСПБ
Шифра Назив предмета С Статус предмета П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 309-5-1-МНР Методе научноистраживачког рада 1 Обавезни 3 2 8
2 309-5-1-МБТ Биометрија 1 Обавезни 3 2 7
3 Изборни предмет 1 1 Изборни 3 7 10
4 Стратегијско управљање природним ресурсима 2 Обавезни 3 4 10
5 Изборни предмет 2 2 Изборни 3 7 10
6 309-5-1-ДИС Докторска дисертација 2 0 3 15
Укупно часова активне наставе на години студија =   40                                               60
ДРУГА  ГОДИНА
7 Еколошки и одрживи принципи у пољопривредној производњи 3 Обавезни 3 4 8
8 Изборни предмет 3 3 Изборни 3 7 10
9 309-5-1-ДИС Докторска дисертација 3 0 3 20
10 Изборни предмет 4 4 Изборни 3 7 10
11 309-5-1-СИР Студијско истраживачки рад 4 0 10 12
Укупно часова активне наставе на години студија = 40                                                    60
ТРЕЋА  ГОДИНА
12 309-5-1-СИР Студијско истраживачки рад 5 0 20 10
13 309-5-1-ДИС Докторска дисертација 5 0 0 20
14 Израда и објављивање научног рада 5 0 0 5
15 309-5-1-СИР Студијско истраживачки рад 6 0 20 10
16 309-5-1-ДИС Израда докторске дисертације 6 0 0 15
Укупно часова активне наставе =  40                                                                                  60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  – БИОФАРМИНГ

Статус предмета П СИР ЕСПБ
1 309-5-1-ЦШО Селекција на отпорност биљака према штетним организмима избoрни

3

3 7 10
2 309-5-1-БТБ Биотехнологија у сточарству изборни

2

3 7 10
3 309-5-1-ПЂБ Плодност земљишта и ђубрење у биофармингу изборни

3

3 7 10
4 309-5-1-БКМ Безбедност и квалитет меса изборни

4

3 7 10
5 309-5-1-МИЗ Микробиологија земљишта изборни

1

3 7 10
6 309-5-1-ТКЖ Технолошки квалитет жита и брашна изборни

4

3 7 10
7 309-5-1-ИКП Идентификација и карактеризација биљних патогена изборни

2

3 7 10
8 309-5-1-БПЦ Биопестициди изборни

4

3 7 10
9 309-5-1-ПРБ Прехрамбена биохемија изборни

1

3 7 10
10 309-5-1-ФОП Физиолошке основе продуктивности биљака и стресни услови изборни

2

3 7 10
11 309-5-1-ОАБ Оплемењивање алтернативних биљних врста изборни

3

3 7 10
12 309-5-1ОПМ Одабрана поглавља метеорологије са применом у биофармингу изборни

1

3 7 10

 

ПРОФЕСОРИ:

Проф. др Бранислав Мишчевић,
Проф.др Веселинка Зечевић,
Проф. др Слободан Миленковић,
Проф,др Горица Цвијановић,
Проф.др Јелена Бошковић
Доц. др Гордана Станков
Проф. др Слађана Савић,
Проф.др Гордана Дозет
Проф.др Здравко Хојка
Проф.др Југослав Николић
Др Дејан Марчић
Др Ненад Тркуља
Др Весна Ђорђевић
Доц. др Милена Жужа