Znam zašto Upisati biofarming!

Broj ljudi na planeti je u neprestanom porastu, uz istovremeno ubrzano nepovratno   trošenje prirodnih resursa, u prvom redu obradivih zemljišta i čiste vode. Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane bez sumnje ima najsigurnije  mesto u globalnoj ekonomiji. Ona će u budućnosti biti još složenija. Naš posao je ponuditi Vam potrebna znanja, veštine i naučiti vas kako konkurentno proizvoditi biološki kvalitetnu hranu. Težimo da budemo lider  u unapređenju podučavanja i znanju iz oblasti održive poljoprivrede, hrane i prirodnih resursa.

Zajedno ćemo stvoriti uspešnu ekološku proizvodnju, urediti i očuvati životnu sredinu kao zalog kvalitetnijem životu svim stanovnicima Srbije u jedinstvenoj Evropi. Jedna od najizvesniji razvojnih perspektiva Srbije jeste razvoj održive organske poljoprivrede, koja je ostvariva u svim regionima zemlje. Svršeni studenti biće kvalifikovani da organizuju sve oblike organske proizvodnje istovremeno i konvencionalne i multifunkcionalne, čuvanje, skladištenje i marketing. Nudi studentima jedinstvene, slobodne veštine i na naučnoj osnovi pripremu za dodiplomske studije ili druge profesionalne studije.

Diplomci će posedovati tehničke veštine potrebne za njihov posao ili za nastavak obrazovanja, sposobnost da iskoriste znanje za rešavanje problema i spremnost i odnos neophodan da nastave savladavanje novih znanja i veština.
Diplomci poseduju znanja i veštine slobodnog obrazovanja kao što je definisano u misiji Univerziteta Džon Nezbit.

Diplomci će demonstrirati spretnost u osnovnim veštinama uključujući komunikaciju, primenu nauke ili naučnog metoda, razmišljanje i rešavanje problema, rukovođenje, menadžment u poljoprivrednoj proizvodnji i saradnji.
Diplomci poseduju multi, inter i transdisciplinarno razumevanje poljoprivrede kao celine. Studenti će steći filozofske, istorijske, sociološke, političke, ekonomske, biznis, naučne, tehničke i multikulturalne perspektive na mobilizaciji poljoprivrednih inputa i resursa; proizvodnji, procesima,  isporuci hrane, nutritivnim vrednostma i interakciji poljoprivrede sa čovečanstvom i životnom sredinom.

Diplomci će razviti dobro razumevanje sopstvenih vrednosti!

Diplomirani Inženjeri Fakulteta za biofarming dobijaju obrazovanje koje kompatibilno sa nastavno naučnim planovima i programima sa odgovarajućih evropskih i svetskih poljoprivrednih fakulteta i univerziteta.

Nastavni planovi i programi

Pored usklađivanja Nastavnih planova i programa sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, datim rešenjima je ostvareno maksimalno približavanje i usklađivanje ovih sa Bolonjskim procesom, a što je u skladu sa zahtevima životne prakse i ukupnog društeveno-ekonomskog i socijalnog razvoja naše zemlje.

U okviru prvog stepena studija na fakultetu za biofarming realizuju se:

  • Osnovne akademske studije, na kojima se realizuju akademski studijski programi. U okviru ovog studija osposobljavaju se studenti za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća u organskoj poljoprivredi i čitavoj agroindustriji.
  • Osnovne strukovne studije omogućavaju realizaciju studijskog strukovnog programa. U okviru ovih studija studenti se osposobljavaju za primenu znanja i veština neophodnih za neposredno uključivanje u radni proces.

Osnovne akademske studije

Osnovna svrha školovanja kadrova na osnovnim akademskim i strukovnim studijama definiše se u osposobljavanju studenata za primenu znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na iskorištavanju obnovljivih prirodnih resursa i zaštiti životne sredine, očuvanju izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Ovi kadrovi su osposobljeni za primenu posebnih biotehnologija koje mogu biti u funkciji postizanja kvalitetne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, uz istovremenu efikasnu zaštitu prirodne sredine na poljoprivrednom i širem prostoru. Jedan od bitnih elemenata proizvodnje, skladištenja i prometa zdravstveno bezbedne hrane jeste i njena veza sa savremenim dostignućima u oblasti sveukupnih agronomskih nauka, kao i bioloških disciplina posvećenih očuvanju životne sredine i upravljanju ekosistemima na principima održivog razvoja (Standardi OECD, IBRD, UNDP, EBRD). Biofarming proizvodnja je nova integrišuća veza između poljoprivrede, ekologije i ekonomije zemlje i agrobiznis menadžmenta – od ratarstva do turizma.

Školovani kadrovi na osnovnim akademskim i strukovnim studijama poseduju multidisciplinarno, interdisciplinarno i transdisciplinarno razumevanje poljoprivrede kao celine i biće osposobljeni  za primenu i kreaciju selektivne tehnologije i optimalnu primenu savremenih tehnoloških postupaka od značaja za svrsishodno i racionalno korišćenje privrednih, posebno prirodnih resursa – zemljišta, vodnih potencijala, biodiverziteta, izvora energije, poljoprivrednog prostora, zaštite životne sredine. Oni poseduju znanja i veštine optimalne primene selekcije, kvalitetne obrade zemljišta, ishrane kultivisanih biljaka i domaćih životinja, zaštite useva, efikasne i kvalitetne žetve, prerade poljoprivrednih sirovina i proizvodnje različitih prerađevina. Oni na taj način postaju ključni nosioci ostvarivanja održivog razvoja poljoprivrede, razvijanja njene organske proizvodnje i proizvodnje biološki kvalitetne  hrane i sirovina koja obezbeđuju stanovništvu kvalitetniji i dugovečniji život u očuvanoj životnoj sredini.

Akademske studije, na kojima se izvodi akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

Način studiranja: Osnovne akademske studije na Fakultetu za biofarming traju četiri godine – osam semestara.

Obim studija: 240 ESPB.

Akademski naziv koji se stiče je diplomirani inženjer poljoprivrede.

Uslovi upisa:

  • U prvu godinu studija prvog stepena (osnovnih studija)može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje, a u prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Dokumenta potrebna za upis:

  • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju
    diploma o zavaršenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • 3 fotografije , od koji dve fotografije za indeks i jedna fotografija 2×2,5 cm
  • Indeks
  • 2 ŠV obrasca (obezbeđuje Univerzitet Džon Nezbit)

Za više informacija pozovite:

024/ 712 209
 sekretarijat@biofarming.edu.rs