Na osnovama primene Bolonjskog procesa obezbeđuju se novi sadržaji kvaliteta školovanja visokostručnih i naučnih kadrova. Ovo je značajno za svaku privrednu oblast, pa i za poljoprivredu i agrarni sektor u celini. U tradicionalnom sistemu obrazovanja ″kvalitet″ je reč koja se veoma često koristi u svim raspravama o visokom školstvu. U ovom sistemu pojam kvaliteta ima za cilj da promoviše određene ideje i globalne sadržaje stečenog znanja u okviru određene visokoškolske ustanove.
Zasnivanjem novog sistema i politike školovanja visokostručnih kadrova za poljoprivredu treba, takođe, da obezbedi efikasno i kvalitetno ostvarivanje održivog razvoja i rasta poljoprivredne proizvodnje. U skadu sa ovim polaznim ciljem nužno je da se na bazi primene Bolonjskog procesa ostvaruju novi sadržaji kvaliteta diplomiranih stručnih i naučnih kadrova za poljoprivredu. Razvojem Fakulteta za biofarming stvoriće se uslovi preko izrađenih nastavnih planova i programa, koji omogućavaju da odškolovani visokokvalifikovani naučni poljoprivredni kadrovi uspešno unapređuju održivi razvoj i zaštitu životne sredine, kao strateške ciljeve društveno-ekonomskog i socijalnog razvoja društva. U nastavnim sadržajima i programima ovih institucija dosledno su povezani principi i ciljevi ekonomije i ekološke politike. Do sada kadrovi obrazovani u ovim institucijama već su pokazali efikasnu stvaralačku snagu u pokretanju procesa održivog razvoja poljoprivrede, širenje organske poljoprivrede i zasnivanja programa proizvodnje biološki kvalitetne hrane.
U ovim procesima dolazi do izražaja usklađenost kvaliteta stečenog znanja na Fakultetu za biofarming sa ciljevima koji se pokreću u razvijanju održive poljoprivrede i njene organske proizvodnje, posebno proizvodnje biološki kavlitetne hrane.
Novi sadržaji kvaliteta visokostručnog i akademskog obrazovanja u funkciji razvoja održive poljoprivrede i zaštite životne sredine, podrazumevaju nove kvalitete osposobljenosti stručnih i naučnih kadrova. U ovom slučaju kadrovi edukovani u pomenutim institucijama su osposobljeni da se bave analizom poljoprivredne prakse, nastalim dostignućima kao i pojavnim ograničavajućim faktorima. Na ovoj osnovi oni su osposobljeni i za unapređivanje poljoprivredne i agrarne prakse i na globalnijim principima i uz konkretnu aktivnost u svakoj sredini, u kojoj se odvija određena agrarna proizvodnja. Ovi kadrovi imaju smisla i da prepoznaju pojavne oblike procesa svetskog monopola, posebno onih monopola koji nastaju u procesima globalizacije pod uticajem multinacionalnih kompanija i ″agresivnog″ profita. Ovi kadrovi su osposobljeni i za razvijanje različitih visoko vrednih poljoprivrednih programa proizvodnje različitih alternativnih vrsta agrarnih proizvoda. Zastupljenost ovih kriterijuma kvaliteta obrazovanja je zastupljena i za druge visokoškolske institucije u okviru Megatrend univerziteta.

Pored AQA sertifikata, u formalnom smislu sistem kvaliteta određen je dokumentima Politika kvaliteta Megatrend univerziteta,  Pravilnik o radu komisije za kontrolu kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i drugim.

Kvalitet nastave

Uvođenjem novih nastavnih planova i programa, Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli u potpunosti se uklapa u evropske tokove reformi univerzitetskog obrazovanja (Bolonjski proces). Formulisanjem određenih standarda i unapređivanjem kvaliteta nastave, kao i čitavim nizom međusobno povezanih promena (ESPB, reforma nastavnog plana i režima studiranja), ovaj fakultet se neposredno uključuje u savremene tokove evropskih integracija. Učinjenim promenama, na bazi Bolonjskog procesa, Fakultet za biofarming je stvorio neophodne preduslove za primenu evropskog sistema prenosivih bodova (ESPB). Ovime se postiže podizanje nivoa i ujednačavanje  kvaliteta nastavnog procesa na ovom fakultetu.
Uvođenje sistema prenosivih bodova (ESPB) iniciraće niz korisnih promena u čitavom nastavnom procesu. Neposredni ciljevi unapređenja nastavnog procesa su sledeći:

 • Podizanje i ujednačavanje nivoa kvaliteta nastavnog procesa,
 • Uključivanje fakulteta u evropske procese reformi visokog obrazovanja i saradnja sa evropskim fakultetima za organsku poljoprivredu,
 • Podizanje zadovoljstva ključnih korisnika usluga (studenata) fakulteta,
 • Podizanje rejtinga i konkurentnosti Fakulteta za biofarming na tržištu visokog obrazovanja.

Zahvaljujući izvršenim promenama, fakultet je stekao neophodne uslove da uđe u partnerstvo sa poznatim evropskim i svetskim univerzitetima.  Na ovaj način Fakultet za biofarming će podići svoj rejting i povećati svoju konkurentnost među visokoškolskim ustanovama ove vrste.
Formulisanje određenih standarda u nastavi, ovi omogućavaju punu kreativnost i slobodu u radu nastavnika i saradnika. Unapređenje kvaliteta nastave moguće je ako se uspostavi mehanizam za praćenje odvijanja ovog procesa. Najvažnije komponente nastavnog procesa, čiji se nivo kvaliteta standardizuje i vrednuje su:

 • Priprema nastave
 • Nastava: predavanja i vežbe
 • Konsultacije
 • Savremeni udžbenici i literatura
 • Ocenjivanje studenata
 • Seminarski radovi, kolokvijumi i diplomski radovi

Standardizacija i kontrola kvaliteta obuhvata sledeće elemente nastavnog procesa:

Priprema nastave. U okviru standardizacije nastave za svaki predmet je urađen plan rada, koji se studentima daje na samom početku izvođenja nastave na određenom predmetu. Plan rada u pogledu standarda treba da sadrži:

 • Sadržaj – cilj predmeta, strukturu predmeta, oblike rada na predavanjima i vežbama, način ocenjivanja i plan časova,
 • Obim – maksimalan obim plana rada
 • Forma – kako plan rada treba da izgleda

Nastava: predavanja i vežbe. Standardizacija predavanja i vežbi podrazumeva definisanje mimimuma standarda, koje treba dostići u procesu predavanja i vežbi. Standardi predavanja  i vežbi obuhvataju:

 • Obavezne oblike rada na predavanjima i vežbama: ex catedra predavanja, interaktivni oblici rada (analize slučajeva iz prakse, igre uloga), samostalni rad studenata itd.
 • Opštu strukturu vremena posvećenu određenim oblicima rada na predavanjima i vežbama.

Udžbenici. Standardizacija udžbenika obuhvata propisivanje minimalnih standarda, koje korišćeni udžbenici na fakultetu moraju zadovoljiti. Standardi udžbenika definišu:

 • Obim udžbenika
 • Strukturu: broj i veličinu poglavlja, ilustracije, zadatke, slučajeve iz prakse, rečnik, pitanja i dr.
 • Formu i izgled udžbenika
 • Stil pisanja

Ocenjivanje studenata. Standardizacija ocenjivanja studenata podrazumeva da se postave minimalni standardi koji određuju:

 • Oblike rada studenata koji se ocenjuju (rad na vežbama, provere znanja u toku nastave – kolokvijumi, završni ispit)
 • Način ocenjivanja različitih oblika rada studenata
 • Relativni odnos ocena različitih oblika rada studenata u ukupnoj oceni na predmetu.

Seminarski i diplomski radovi studenata.  Seminarski i diplomski radovi studenata se standardizuju tako što se propisuje:

 • Lista tema za seminarske i diplomske radove
 • Obim i struktura seminarskih i diplomskih radova
 • Broj seminarskih radova po studentu i po predmetu